Hoạt động tự học của sinh viên năm nhất Khoa Điện tử - Viễn thông Trường Đại học Sài Gòn

Võ Thị Ngọc Lan, Lê Thị Phượng Hoàng

Tóm tắt


Ở bậc đại học, sinh viên (SV) phải chủ động tiến hành hoạt động tự học (HĐTH) để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ học tập. Học chỉ có hiệu quả khi có sự tự học, tự học là kết quả cuối cùng của học. HĐTH có ý nghĩa góp phần nâng cao kết quả học tập của mỗi SV. Bài viết trình bày khái quát cơ sở lí luận về HĐTH, thực trạng HĐTH của SV năm nhất Khoa Điện tử - Viễn thông (ĐT-VT) Trường Đại học Sài Gòn (ĐHSG) gồm nhận thức của SV về tầm quan trọng của HĐTH, động cơ học tập của SV, thời gian, địa điểm thực hiện HĐTH, hình thức và phương pháp tự học, mức độ tích cực tham gia HĐTH của SV và phương pháp dạy của giảng viên (GV).


Từ khóa


hoạt động tự học, Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Sài Gòn.

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống