Mô hình chung về phương pháp và các hoạt động giảng dạy ngoại ngữ tại các trung tâm ngoại ngữ lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Vũ Phi Hổ

Tóm tắt


Việc tăng cường dạy và học ngoại ngữ theo Đề án 2020 đã được thực hiện gần 10 năm và có những bước tiến đáng kể. Bài viết này trình bày các phương pháp và hoạt động giảng dạy ngoại ngữ tại 16 trung tâm ngoại ngữ (TTNN) lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Tham gia trả lời câu hỏi khảo sát gồm 72 giáo viên (GV) ở nhiều độ tuổi và có kinh nghiệm giảng dạy khác nhau. Kết quả nghiên cứu này đưa ra mô hình chung về phương pháp và hoạt động giảng dạy tiếng Anh hiệu quả, giúp các TTNN và cơ sở đào tạo ngoại ngữ có thể áp dụng trong đào tạo, góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người học.


Từ khóa


hoạt động giảng dạy, phương pháp giảng dạy, tính chủ động, trung tâm ngoại ngữ

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống