Một điều tra khoa học luận về các khái niệm độ dài, diện tích, thể tích

Trần Đức Thuận, Nguyễn Chí Thành

Tóm tắt


Thực tiễn dạy học và nghiên cứu đã chỉ ra nhiều vấn đề liên quan đến các khái niệm độ dài, diện tích, thể tích. Một điều tra khoa học luận về các đại lượng hình học đã được thực hiện bằng cách tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học luận đã có, nghiên cứu thêm về lịch sử toán học và một số giáo trình hình học. Bài báo đã chỉ ra phạm vi tác động, những bài toán gắn liền, những đối tượng liên quan, những cách tiếp cận các đại lượng hình học. Năm chướng ngại gắn với các đại lượng hình học cũng được xác định, liên quan đến khái niệm vô hạn, đặc trưng kép hình - số, miền trong của hình, khái niệm bằng nhau, định nghĩa đại lượng.


Từ khóa


khoa học luận, đại lượng hình học, độ dài, diện tích, thể tích

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống