Minh họa dạy học chủ đề khối đa diện với sự hỗ trợ của phần mềm Geogebra

Nguyễn Minh Hậu, Huỳnh Thị Lựu

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, chúng tôi minh họa mô hình dạy học chủ đề khối đa diện với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông. Chúng tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm và cho thấy rằng các mô hình đã thiết kế rất khả thi và hiệu quả cao.


Từ khóa


khối đa diện, phần mềm GeoGebra, tư duy trực quan

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống