Những cơ hội và thách thức trong việc giáo dục nhận thức cho học sinh vùng đồng bằng sông Cửu Long sẵn sàng thích ứng với biến đổi khí hậu

Đinh Thị Thùy Dung

Tóm tắt


Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng từ tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH)học sinh (HS) là những người đã, đang và sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Tuy BĐKH đã gây không ít khó khăn cho hoạt động học tập trong nhà trường và hoạt động ngoài xã hội của HS nhưng cũng có thể được coi là cơ hội để HS tiếp cận thực tế và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Bài viết trình bày những biểu hiện và ảnh hưởng của BĐKH cùng những cơ hội và thách thức trong việc giáo dục (GD) nhận thức cho HS sẵn sàng thích ứng với BĐKH. 


Từ khóa


biến đổi khí hậu, đồng bằng sông Cửu Long, giáo dục học sinh

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống