Nhiệm vụ nghiên cứu của trường đại học trong kỉ nguyên thị trường hóa - xu hướng thế giới và so sánh với Việt Nam

Phạm Thị Lan Phượng

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu tổng quan về nhiệm vụ nghiên cứu của trường đại học (ĐH) dưới sự tác động của các lực lượng thị trường. Các nội dung thảo luận bao gồm bản chất gắn kết với xã hội của trường ĐH, các đặc điểm của trường ĐH nghiên cứu, những thay đổi cơ chế tài chính cũng như cấu trúc và vận hành nhà trường trong bối cảnh thị trường hóa, và nhiệm vụ nghiên cứu của trường ĐH Việt Nam trong bối cảnh tự chủ tài chính. Bên cạnh đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm xây dựng một môi trường học thuật nuôi dưỡng các đặc điểm của ĐH nghiên cứu tại Việt Nam.


Từ khóa


đại học nghiên cứu, thị trường hóa, tự chủ tài chính, Việt Nam

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống