Tính khoa học của việc xây dựng chương trình một số môn nghiệp vụ sư phạm của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh hiện nay

Ngô Đình Qua

Tóm tắt


Việc xây dựng chương trình nghiệp vụ sư phạm của Trường Đại học Sư phạm cần đảm bảo nguyên tắc khoa học. Kết quả khảo sát tính khoa học của việc xây dựng chương trình một số môn nghiệp vụ sư phạm tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM) là một cơ sở thực tiễn mà các tác giả biên soạn chương trình môn học cần lưu ý xem xét, để vận dụng vào việc biên soạn chương trình các môn học theo hình thức đào tạo theo tín chỉ.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống