Thiết kế hệ thống tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông

Nguyễn Trí Ngẫn

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu và xây dựng hệ thống tình huống có nội dung gắn với thực tiễn nhằm góp phần xây dựng nguồn tư liệu cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học Hóa học ở trường THPT, nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với mục tiêu giáo dục của Đảng và Nhà nước đề ra “học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn liền với thực tiễn”.

Từ khóa


tình huống, thực tiễn, dạy học Hóa học, phổ thông

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống