Vấn đề dạy học logarit trong chương trình toán phổ thông và những điều cần biết về logarit

Nguyễn Viết Hiếu

Tóm tắt


Chuyển hóa sư phạm tạo điều kiện cho người học tiếp cận nhanh và có hệ thống các tri thức đã được nhân loại thừa nhận. Tuy nhiên, quá trình đó làm cho tri thức không còn giống như nguồn gốc ban đầu của nó, đôi khi có sự khác biệt khá lớn. Điển hình là tri thức về logarit trong chương trình Toán phổ thông hiện hành. Với mong muốn tìm lại nghĩa và vai trò cho đối tượng logarit, bài viết giới thiệu sự xuất hiện của nó trong lịch sử và những vai trò công cụ qua các ứng dụng nổi bật.

Từ khóa


logarit, nghĩa của tri thức, lịch sử Toán

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống