Phân tích bối cảnh trong xây dựng chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Chung Hải, Hồ Sỹ Toàn

Tóm tắt


Qua việc giới thiệu một số cơ sở lí luận về phân tích bối cảnh các bên liên quan trong xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) bậc đại học, bài viết chỉ ra một số thực trạng trong hoạt động phân tích nhu cầu người học, nhu cầu nguồn nhân lực, năng lực của cơ sở đào tạo, các xu thế kiểm định... trong việc xây dựng CTĐT tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM) hiện nay.


Từ khóa


Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, phân tích bối cảnh, xây dựng chương trình đào tạo.

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống