Thực trạng biểu hiện hành vi tự hủy hoại bản thân của học sinh trung học cơ sở

Huỳnh Văn Sơn

Tóm tắt


Bài báo đề cập thực trạng biểu hiện hành vi (HV) tự hủy hoại bản thân (THHBT) của học sinh (HS) trung học cơ sở (THCS). Kết quả khảo sát thực trạng HV THHBT ở 280 HS THCS phân tích trên ba góc độ nhận thức, thái độ và HV cho thấy HS có biểu hiện THHBT trong nhận thức (ĐTB=2,16), thái độ (ĐTB=2,15) và HV (ĐTB=1,76). Để hạn chế HV THHBT của HS, giúp các em vượt qua áp lực của lứa tuổi, cần có sự quan tâm của gia đình, thầy cô, đặc biệt là các chuyên viên tư vấn tâm lí học đường.


Từ khóa


hành vi tự hủy hoại bản thân, học sinh trung học cơ sở

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống