Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến điểm trung bình học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Tóm tắt


Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên (SV) cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Việc nhận biết và phát huy những yếu tố tích cực nhằm có kết quả học tập tốt hơn là thực sự cần thiết đối với SV khi học tập trong hệ thống tín chỉ. Bài báo này nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến điểm trung bình (ĐTB) học tập của SV Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM), từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp SV học tập đạt kết quả tốt hơn

Từ khóa


đánh giá, nhân tố ảnh hưởng, điểm trung bình học tập

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống