VẬN DỤNG ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM TRONG DẠY HỌC CÁC HỆ BIỂU ĐẠT CỦA HÀM SỐ BẬC NHẤT

Tăng Minh Dũng, Dương Anh Khoa

Tóm tắt


Giáo dục STEM là một định hướng được khuyến khích trong chương trình mới sau năm 2018. Bài viết vận dụng định hướng này để xây dựng một tình huống dạy học giúp học sinh khai thác và chuyển đổi các hệ biểu đạt của hàm số bậc nhất. Tình huống đã được đưa ra thực nghiệm trên đối tượng học sinh lớp 9 và kết quả thực nghiệm cho thấy học sinh đã liên kết các kiến thức toán và vật lí để giải quyết yêu cầu chế tạo một lực kế.

Từ khóa


giáo dục STEM; khung và hệ biểu đạt; hàm số bậc nhất

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống