SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRANSANA ĐỂ XỬ LÍ DỮ LIỆU VIDEO NHẰM ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC HỢP TÁC

Ngô Văn Thiện

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu phương pháp đánh giá bằng quan sát trên lớp học. Dữ liệu được thu thập qua việc quay video nhóm sinh viên học theo hợp tác qua chủ đề “Năng lượng”ở học phần Vật lí đại cương và xử lí nhờ vào phần mềm Transana. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra phương pháp thu thập dữ liệu, kĩ thuật xử lí dữ liệu video và cách thức phân tích kết quả làm cơ sở cho việc đánh giá.


Từ khóa


quan sát lớp học; phần mềm Transana; xử lí dữ liệu video; học hợp tác

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống