GIÁ TRỊ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA “ĐÀO TỊNH TIẾT TIÊN SINH THI CHÚ” CỦA TANG HAN

Nguyễn Thị Minh Hồng

Tóm tắt


 

Công trình chú giải thơ Đào Tịnh Tiết của Tang Han, gọi tắt là “Tang Han chú Đào”, có vị trí nổi bật trong lịch sử nghiên cứu thơ Trung Quốc, là cống hiến quan trọng đối với lịch sử phát triển chú giải thơ ca cổ Trung Quốc cũng như đối với lịch sử phát triển của ngành Đào học. Công trình này còn là minh chứng cho thấy công việc chú giải thơ ca Trung Quốc đã trưởng thành về chiều sâu qua phương pháp dĩ sử chứng thi. Bài viết tổng kết giá trị và đặc điểm của “Đào Tịnh Tiết tiên sinh thi chú” của Tang Han. “Tang Han chú Đào” là quyển chú giải thứ nhất trong tập thơ Uyên Minh, là quyển gốc của phần lớn các tác phẩm chú giải thơ Đào sau này, do đó có địa vị vượt trội trong các tác phẩm chú giải thơ Đào. Giá trị học thuật to lớn của “Tang Han chú Đào” gồm hai nét chính. Thứ nhất, đây là công trình khai mở việc chú giải thơ Đào. Thứ hai, đây là sự sáng lập phương pháp dĩ sử chứng thi ở cấp độ chuyên sâu, làm rõ các nội hàm tư tưởng, lịch sử và nghệ thuật hết sức quan trọng ẩn chứa trong thơ ca Đào Uyên Minh, có sức ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử nghiên cứu Đào Uyên Minh. Thông qua tổng hợp các đánh giá đối với công trình “Tang Han chú Đào” qua từng thời kì, dựa trên các nghiên cứu của người viết đối với công trình này, bài viết tổng kết các giá trị và đặc điểm của “Tang Han chú Đào” qua năm điểm chính yếu. Đầu tiên là giá trị lịch sử của công trình, kế đến là sự mở đường cho việc chú giải thơ Đào, thứ ba là chú trọng phát hiện ý thơ, thứ tư là đưa ra phương pháp dĩ sử chính thi ở cấp độ chuyên sâu và sau cùng là tinh thần học thuật “thực sự cầu thị”.

 


Từ khóa


Tang Han; Đào Uyên Minh; chú giải; dĩ sử chính thi

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống