SO SÁNH PHÉP ẨN DỤ LIÊN QUAN ĐẾN “ĂN” GIỮA TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG HÁN

Bùi Thị Mai Hương

Tóm tắt


 

 

Dựa trên ẩn dụ ý niệm của Lakoff và Johnson, bài viết từ góc độ tri nhận so sánh phép ẩn dụ liên quan đến động tác “ăn” giữa tiếng Việt và tiếng Hán, từ đó cho thấy sự tương đồng và khác biệt giữa hai dân tộc trong quá trình tri nhận. Sau cùng, đưa ra một vài kiến nghị cho việc giảng dạy tiếng Hán.

 


Từ khóa


“ăn”; ẩn dụ ý niệm; so sánh; tiếng Việt; tiếng Hán

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống