SỬ DỤNG CHỈ SỐ TDI (TROPHIC DIATOM INDEX) CỦA THỰC VẬT PHÙ DU ĐỂ ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI DINH DƯỠNG Ở MỘT SỐ THỦY VỰC TRONG THÀNH PHỐ BẾN TRE

Trần Thị Hoàng Yến, Đinh Lê Mai Phương, Trần Thành Thái, Nguyễn Lê Quế Lâm, Ngô Xuân Quảng, Phạm Thanh Lưu

Tóm tắt


 

Nghiên cứu sử dụng chỉ số TDI (Trophic diatom index) của quần xã thực vật phù du (TVPD) để đánh giá trạng thái dinh dưỡng ở một số thuỷ vực trong thành phố Bến Tre. Mẫu được thu tại 9 vị trí vào mùa mưa (9/2017) và mùa khô (4/2018). Kết quả chỉ số TDI cho thấy môi trường ở các khu vực khảo sát có trạng thái từ nghèo dinh dưỡng đến ưu dưỡng. Bên cạnh đó, phân tích tương quan Spearman cho thấy chỉ số TDI bị chi phối bởi độ mặn, TDS và NO3-. Chỉ số TDI khá nhạy cảm với môi trường giàu dinh dưỡng vì thế có tiềm năng trong việc theo dõi, đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực đô thị trong tương lai.

 


Từ khóa


chỉ số TDI; thành phố Bến Tre; thực vật phù du; trạng thái dinh dưỡng

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Andrejić, J., Krizmanić, J., Cvijan, M., & Bojović, S. (2012). Evaluation of the Trophic Diatom Index for assessing water quality in the Nišava River, Southeren Serbia. In 22nd Intеrnational Diatom Symposium, book of abstracts, 26, 31-08.

APHA. (2005). Standard methods for the examination of water and wastewater. Washington DC., USA, 1496 pages.

Nguyen, C. B., Ngo, Q. H., Vu, H., Nguyen, L., Huynh, L., Vu, V. N., Huynh, K. S., Doan, T. (2001). Dia chi Ben Tre. Social Sciences Publishing House, Ha Noi, 1421 pages.

Dalu, T., Bere, T., & Froneman, P. W. (2016). Assessment of water quality based on diatom indices in a small temperate river system, Kowie River, South Africa. Water SA, 42(2), 183-193.

Huynh, T. N. D., Nguyen, T. M. A., Nguyen, C. T., Tran, T. L. V., Phan, T. L., Nguyen, N. L., & Doan, N. H. (2015). Assessment on trophic status of Nha Trang bay using environmental and phytoplankton based indices [Danh gia trang thai dinh duong cua vinh Nha Trang qua cac chi so moi truong nuoc va thuc vat phu du]. Academia Journal Of Biology, 37(4), 446-457.

Edward, G. B., & David, C. S. (2010). Freshwater algae, identification and use as bioindicators. Wiley-Blackwell, 272 pages.

Guiry, M. D., & Guiry, G. M. (2014). AlgaeBase. World-wide electronic publication. National University of Ireland, Galway. Retrieved from http://www.algaebase.org

Nguyen, T. G. H., Nguyen, T. T., & Le, X. T. (2013). Using TDI to Assess Sedimentary Nutrient Status of the Mangrove forest Disturbed by Durian Typhoon at Can Gio Biosphere Reserver, Ho Chi Minh City [Su dung chi so TDI danh gia tinh trang dinh duong trong nen tram tich rung ngap man bi xao tron do bao Durian tai khu du tru sinh quyen rung ngap man Can Gio, TP Ho Chi Minh]. Vietnam Journal of Agricultural Sciences, 11(5), 663-671.

Kelly, M. G., & Whitton, B. A. (1995). The trophic diatom index: a new index for monitoring eutrophication in rivers. Journal of Applied Phycology, 7(4), 433-444.

Kelly, M. G. (1998). Use of the trophic diatom index to monitor eutrophication in rivers. Water research, 32(1), 236-242.

Kelly, M. (2013). Building capacity for ecological assessment using diatoms in UK rivers. Journal of Ecology and Environment, 36(1), 89-94.

National technical regulation on surface water quality [Quy chuan Ki thuat Quoc gia ve chat luong nuoc mat] QCVN 08:2015/BTNMT.

Nodine, E. R., & Gaiser, E. E. (2014). Distribution of diatoms along environmental gradients in the Charlotte Harbor, Florida (USA), estuary and its watershed: Implications for bioassessment of salinity and nutrient concentrations. Estuaries and coasts, 37(4), 864-879.

Pandey, L. K., Lavoie, I., Morin, S., Park, J., Lyu, J., Choi, S.,... & Han, T. (2018). River water quality assessment based on a multi-descriptor approach including chemistry, diatom assemblage structure, and non-taxonomical diatom metrics. Ecological Indicators, (84), 140-151.

Shaimaa, F. A. et.al. (2017). Evaluation of Water Quality by Trophic Diatom Index (TDI) in Tigris River within Wasit Province. Indian Journal of Ecology, 44(4), 711-716.

Shirota, A. (1966). The plankton of South Viet-Nam: fresh water and marine plankton. Overseas Technical Cooperation Agency.

Sun, J., & Liu, D. (2003). Geometric models for calculating cell biovolume and surface area for phytoplankton. Journal of plankton research, 25(11), 1331-1346.

Pham, T. L., Tran, T. N. D., Tran, T. T., Nguyen, T. M. Y., & Ngo, X. Q. (2017). Seasonal variations of phytoplankton community structure in relation to physico-chemical factors in Ba Lai river, Ben Tre Province [Khu he thuc vat phu du trong moi tuong quan voi cac thong so moi truong o song Ba Lai, tinh Ben Tre]. Vietnam Journal of Agricultural Sciences, 15(5), 631-641.

Truong, N. A. (1993). Taxonomy of bacillariophyta plankton in marine waters of Vietnam [Phan loai tao Silic phu du Viet Nam]. Science and Technics Publishing House, Ha Noi, 315 pages.

Nguyen, V. T. (2003). Biodiversity of algae in the inland water bodies of Vietnam–prospects and challenges [Da dang sinh hoc tao trong thuy vuc noi dia Viet Nam – Trien vong va Thu thach]. Agricultural Publishing House, Ho Chi Minh City, 499 pages.

Van Puijenbroek, P. J. T. M., Janse, J. H., & Knoop, J. M. (2004). Integrated modelling for nutrient loading and ecology of lakes in The Netherlands. Ecological Modelling, 174(1-2), 127-141.

Wetzel, R. G., & Likens, G. E. (2013). Limnological analyses. Springer Science & Business Media.

Zelinka, M., & Marvan, P. (1961). Zur Prazisierung der biologischen Klassifikation des Reinheit fliessender Gewasser Arch. Hydrobiol, 57, 389-407.


Tình trạng

  • Danh sách trống