Những khó khăn trong cuộc sống của sinh viên năm nhất Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Tứ, Đào Thị Duy Duyên

Tóm tắt


Bài báo đề cập những khó khăn trong cuộc sống của sinh viên (SV) năm nhất Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM). Thực trạng cho thấy SV năm nhất đều gặp một số khó khăn trong học tập, giao tiếp, hoạt động xã hội và sinh hoạt cá nhân. Nguyên nhân của những khó khăn này chủ yếu là do SV thiếu kiến thức, kĩ năng giải quyết vấn đề, đồng thời giảng viên (GV) và nhà trường chưa có nhiều biện pháp hỗ trợ SV một cách hiệu quả.

Từ khóa


khó khăn, khó khăn trong cuộc sống, sinh viên, sinh viên năm nhất

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống