Nhu cầu thành đạt trong nghề nghiệp của giảng viên trẻ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Thị Thu Mai

Tóm tắt


Nhu cầu thành đạt (NCTĐ) trong nghề nghiệp của giảng viên (GV) trẻ (22-40 tuổi) được nghiên cứu trên 90 GV trẻ đang giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM). Bài báo này đánh giá tổng quan NCTĐ trong nghề nghiệp của GV trẻ và tìm hiểu mức độ, biểu hiện NCTĐ trong nghề nghiệp của GV trẻ xung quanh các vấn đề: quan niệm của GV trẻ về NCTĐ, biểu hiện của NCTĐ, các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến nhu cầu thành đạt trong nghề nghiệp (NCTĐTNN) của GV trẻ.


Từ khóa


nhu cầu thành đạt, nhu cầu thành đạt trong nghề nghiệp, nhu cầu thành đạt trong nghề nghiệp của giảng viên trẻ

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống