Phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh trong môi trường khảo sát toán

Nguyễn Thị Duyến

Tóm tắt


Khảo sát toán là một tiếp cận dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Tiếp cận này đã và đang được nghiên cứu và áp dụng trong các thực hành dạy học để đổi mới việc học toán của học sinh. Bài viết này trình bày tác động của tiếp cận khảo sát toán đến tính tích cực và sáng tạo của học sinh trong quá trình học toán của các em dựa trên một nghiên cứu định tính về tiếp cận này.

Từ khóa


khảo sát toán, quy trình khảo sát toán, môi trường khảo sát toán

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống