ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SINH THÁI TỰ NHIÊN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHỦ LỰC Ở LƯU VỰC SÔNG BÉ

Phan Văn Trung, Nguyễn Đăng Độ

Tóm tắt


 

Đánh giá tiềm năng sinh thái tự nhiên của một lãnh thổ có vai trò quan trọng trong phát triển ngành nông nghiệp. Nó là cơ sở khoa học giúp các nhà quản lí quy hoạch và phân bố lại các loại hình sử dụng đất. Lưu vực sông Bé thuộc hệ thống sông Đồng Nai, đây là vùng có nhiều lợi thế về tự nhiên trong phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu này, sử dụng các phương pháp so sánh địa lí, phương pháp bản đồ và hệ thống thông tin địa lí, phương pháp đánh giá bằng thang điểm tổng hợp để xác định tiềm năng sinh thái tự nhiên phục vụ phát triển một số cây trồng chủ lực ở lưu vực sông Bé. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 23 loại cảnh quan trên tổng số 71 loại cảnh quan ở lưu vực sông Bé rất thích hợp với trồng cây cao su, cây ca cao, cây bơ và cây bưởi.

 


Từ khóa


lưu vực sông Bé; phân hạng; đánh giá; cảnh quan; tiềm năng sinh thái tự nhiên

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Information Center on measurement data and maps (2017). Geodatabase based on 1: 50,000 scale of vegetation layers of Be river basin in 2015. Defense Mapping Agency of VietNam, Hanoi.

Le, T., & Le, Q. H. (2004). Environment of Dong Nai - Saigon river basin. Science and Technics Publishing House, Hanoi.

National Institute of Agricultural Planning and Projection (2003). Explanatory report on land maps in Binh Duong and Binh Phuoc provinces. National Sub-Institute of Agricultural Planning and Projection. Ho Chi Minh City.

National Institute of Agricultural Planning and Projection (2004). Explanatory report on land maps in Dak Nong and Dong Nai. National Sub-Institute of Agricultural Planning and Projection. Ho Chi Minh City.

Nguyen, M. H. (2003). Curriculum of Industrial crops. Hanoi: Agriculture Publishing House.

Nguyen, V. T. (2012). Rubber planting techniques, Ho Chi Minh City: Youth Publishing House.

Nguyen, V. T. (2012). Rambutan and avocado planting techniques. Ho Chi Minh City: Youth Publishing House.

Pham, H. D. P. (2009). Cocoa planting technique in Vietnam. Ho Chi Minh City: Agriculture Publishing House.

Phan, V. T., & Nguyen, D. D. (2018). Solutions to promote crop restructuring in the

Be River basin, 10th National Geographic Conference. Hanoi: Science and Technology

Publishing House.

Southern Institute for Water Resource Planning (2012). Irrigation planning of Be river basin.

Ho Chi Minh City.

Thai, H., & Dang, M. (2011). Grapefruit planting and care techniques. Ho Chi Minh City:

Hong Duc Publishing House.

The People's Committee of Binh Duong Province (2018). Decision on approving the Planning on development of agriculture, forestry and fishery in Binh Duong province up to 2020 and supplementing the plan to 2025. Binh Duong.

The People's Committee of Binh Phuoc Province (2015). Project on Restructuring Agriculture and Developping Rural in association with New Rural Construction in Binh Phuoc Province to 2020. Binh Phuoc.

The People's Council of Dak Nong province (2018). Restructuring agricultural sector towards increasing added value, adapting to climate change and sustainable development in Dak Nong province to 2020, orientation to 2030. Dak Nong.

The People's Council of Dong Nai province (2013). Construction planning of Dong Nai province in the period to 2020 and vision to 2050. Dong Nai.

Tran, T. T. (2009). Quantitative geomorphology of Be river basin. PhD thesis in geology, Vietnam National University, HCM City.


Tình trạng

  • Danh sách trống