MÔ HÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM KOLB: DẠY HỌC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CẠNH-CẠNH-CẠNH CỦA HAI TAM GIÁC

Tăng Minh Dũng, Phạm Khánh Minh

Tóm tắt


 

Dạy học trải nghiệm đang thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà giáo dục toán học Việt Nam khi mà nó được đưa vào Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018. Tuy nhiên, dường như nó vẫn xuất hiện khá khiêm tốn với vai trò tạo cơ hội cho học sinh ứng dụng các kiến thức, kĩ năng toán học. Trong bài viết, chúng tôi muốn mở rộng vai trò của dạy học trải nghiệm theo hướng kiến tạo tri thức mới. Dựa trên Mô hình học tập trải nghiệm Kolb, chúng tôi đề xuất một tình huống dạy học trường hợp đồng dạng cạnh-cạnh-cạnh của hai tam giác. Tình huống này mở ra khả năng dạy học các trường hợp đồng dạng của hai tam giác theo hướng tích cực hoá người học, đồng thời nêu ra nhiều câu hỏi trên phương diện lí thuyết về sự phát triển của Mô hình học tập trải nghiệm Kolb trong dạy học Toán.

 

 


Từ khóa


học tập trải nghiệm; hai tam giác đồng dạng; dạy học định lí

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Hoang Thi, T. T. (2019). Van dung li thuyet tinh huong didactic vao thiet ke hoat dong trai nghiem trong mon toan: Truong hop tam giac dong dang [Applying the Theory of Didactical Situations to designing experiential activities in Mathematics: Case of similar triangles]. Master Thesis of Education, Sai Gon University.

Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2005). Learning styles and learning spaces: Enhancing experiential learning in higher education. Academy of management learning & education, 4(2), 193-212.

Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2009). Experiential learning theory: A dynamic, holistic approach to management learning, education and development. S. J. Armstrong, & C. Fukami, (Eds.). The SAGE handbook of Management Learning, Education and Development, 42-68. London: SAGE Publications Ltd.

Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2017). Experiential learning theory as a guide for experiential educators in higher education. ELTHE: A Journal for Engaged Educators, 1(1), 7-14.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice-Hall.

Le, V. T. (2016). Phuong phap day hoc mon Toan [Methods of Teaching Mathematics]. Ho Chi Minh City: Ho Chi Minh City University of Education Publishing House.

Ministry of Education and Training. (2018a). Chuong trinh giao duc pho thong – Chuong trinh tong the [General Education Curriculum]. Ha Noi: The Author.

Ministry of Education and Training. (2018b). Chuong trinh giao duc pho thong – Chuong trinh mon Toan [Curriculum of Mathematics]. Ha Noi: The Author.

Morris, T. H. (2019). Experiential learning–a systematic review and revision of Kolb’s model. Interactive Learning Environments, 1-14.


Tình trạng

  • Danh sách trống