NGHIÊN CỨU VÀ SO SÁNH CÁCH DẠY HỌC HÀM SỐ GIỮA SÁCH GIÁO KHOA VIỆT NAM VÀ SÁCH GIÁO KHOA MĨ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN LÍ THUYẾT TOÁN HỌC TRONG NGỮ CẢNH

Nguyễn Thị Nga, Hoàng Quỳnh Như

Tóm tắt


 

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay với việc tăng cường vận dụng toán học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn thì việc vận dụng lí thuyết Toán học trong ngữ cảnh (RME) vào dạy học Toán là hoàn toàn phù hợp và khả thi. Bài viết này trình bày tổng quan về Lí thuyết RME cũng như cơ sở của việc áp dụng lí thuyết này vào quá trình dạy học Toán. Trên cơ sở khung lí thuyết này, chúng tôi so sánh cách trình bày hàm số  giữa sách giáo khoa Việt Nam và sách giáo khoa Mĩ. Kết quả phân tích cho thấy với cách tiếp cận RME trong dạy học hàm số này ở Mĩ, học sinh được tự mình tham gia vào quá trình khám phá lại kiến thức, nhận ra vai trò của toán học trong thực tế cuộc sống, có cơ hội phát triển tư duy phản biện và năng lực giải quyết vấn đề. Từ đó, chúng tôi đề xuất những nghiên cứu tiếp theo để có thể triển khai dạy học hàm số bậc hai ở Việt Nam theo hướng tiếp cận RME.

 

 


Từ khóa


lí thuyết Toán học trong ngữ cảnh; tình huống toán thực tế; hàm số

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Abels, M., De Jong, J. A., Dekker, T., Meyer, M. R., Shew, J. A., Burrill, G., & Simon, A. N. (2010). Ups and Downs. Encyclopædia Britannica, Chicago, The USA.

De Lange, Jan. (1996). Using and applying mathematics in education, In A.J. Bishop et al. (Eds.). International Handbook of Mathematics Education. 49-97, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Freudenthal, H. (1971). Geometry Between the Devil and the Deep Sea. Educational Studies in Mathematics, 3, 413-435.

Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an Educational Task, Reidel Publishing Company. The The Netherlands: Dordrecht.

Freudenthal, H. (1991). Revisiting mathematics education: China lectures. The Netherlands: Kluwer Academic Publisher.

Mai, H. H. (2016). Day học ham so bac nhat theo huong tiep can RME [Teaching the first-order function according to the approach of RME]. Master's thesis, Can Tho University.

Ministry of Education and Training (2013). Sach giao khoa Toan 9, tap [2 Math 9 Textbook volume 2], Hanoi: Vietnam Education Publishing House.

Treffers, A. (1978). Wiskobas doelgericht, Institute for Development of Mathematics Education. Utrecht, The Netherlands.

Treffers, A. (1991). Realistic Mathematics Education in primary school: On the The opening of the Freudenthal Institute. Utrecht: CD-Beta.


Tình trạng

  • Danh sách trống