XÂY DỰNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN TOÁN 2018 CHO BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Nguyễn Thị Diệu, Lê Thái Bảo Thiên Trung

Tóm tắt


 

Thống kê và xác suất đã trở thành một mạch kiến thức chính cần dạy trong chương trình giáo dục phổ thông môn toán 2018. Giáo viên gặp nhiều khó khăn vì lần đầu tiên phải dạy những nội dung mới về thống kê. Trong bối cảnh một chương trình có nhiều sách giáo khoa, giáo viên phải chủ động thiết kế nội dung dạy học bằng cách phân tích những yêu cầu cần đạt về nội dung và năng lực trong chương trình và tham khảo từ những tài liệu dạy học khác nhau như sách giáo khoa trong nước và ngoài nước. Giới hạn trong việc dạy học thống kê ở bậc trung học cơ sở, phân tích của chúng tôi cho thấy sự xuất hiện của các biểu đồ và mối liên hệ giữa chúng theo từng cấp lớp. Hơn nữa, một quy trình thiết kế dạy học được chúng tôi xây dựng, vận dụng trong nghiên cứu này và đúc kết thành những nội dung dạy học phù hợp. Giáo viên có thể tham khảo những hoạt động dạy học cụ thể trong bài báo liên quan đến việc chọn lựa biểu diễn dữ liệu giữa các biểu đồ thống kê đồng thời góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học. Các tình huống dạy học được đề xuất đều gắn với thực tiễn. Các bối cảnh thực tiễn này gần gũi và phù hợp với tâm lí học sinh bậc trung học cơ sở.  

 

 


Từ khóa


biểu đồ thống kê; biểu diễn dữ liệu; năng lực giao tiếp toán học

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Ministry of Education and Training (2018a). Chuong trinh giao duc pho thong – Chuong trinh tong the [General Education Curriculum]. Ha Noi: The author.

Ministry of Education and Training (2018b). Chuong trinh Giao duc Pho thong mon Toan [Mathematics Secondary Education Curriculum]. Ha Noi: The Author.

Phan, D. C. et al. (2011). Toan 7, Tap 2 [Mathematics 7, Volume 2]. Hanoi: Education Publisher of Viet Nam.

Radford, L. & Demers, S. (2004). Communication et apprentissage. Repères conceptuels et pratiques pour la salle de classe de mathématiques. Imprimeur de la Reine pour l’Ontario. Canada.


Tình trạng

  • Danh sách trống