ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nguyễn Văn Cảnh

Tóm tắt


 

Bài viết trình bày kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ của thư viện Trường Đại học Đồng Tháp dựa trên phản hồi của 232 sinh viên đang học tập tại trường và trực tiếp sử dụng dịch vụ của thư viện. Bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA và các phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính, nghiên cứu đã chỉ ra bốn nhân tố có ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của thư viện và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó, bao gồm: (1) Cơ sở vật chất, (2) Năng lực của đội ngũ nhân viên, (3) Sự đáp ứng của thư viện và (4) Sự tin cậy của thư viện. Trong đó, hai nhân tố có ảnh hưởng mạnh đến chất lượng dịch vụ của thư viện là cơ sở vật chất và sự đáp ứng của thư viện. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đã chỉ ra hai biến quan sát tương ứng với hai nội dung về chất lượng dịch vụ có ý nghĩa giải thích tốt cho mỗi nhân tố. Đây là những yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến chất lượng dịch vụ của thư viện Trường Đại học Đồng Tháp.

 


Từ khóa


Đại học Đồng Tháp; thư viện; chất lượng; dịch vụ

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Alharbi, A., & Middleton, M. (2012). The relationship between academic library usage and educational performance in Kuwait. Library Management.

Brady, M. K., Cronin Jr, J. J., & Brand, R. R. (2002). Performance-only measurement of service quality: a replication and extension. Journal of business research, 55(1), 17-31.

Cronin Jr, J. J., & Taylor, S. A. (1992). Measuring service quality: a reexamination and extension. Journal of marketing, 56(3), 55-68.

Hoang, T., & Chu, N. M. N. (2008). Phan tich du lieu nghien cuu voi SPSS [Analyze research data with SPSS]. Hanoi: Hong Duc Publishing House.

Isleem, M. I. (2003). Relationships of selected factors and the level of computer use for instructional purposes by technology education teachers in Ohio public schools: a statewide survey (Doctoral dissertation, The Ohio State University).

Kotler, P., & Armstrong, G. (2010). Principles of marketing. Pearson education.

Lee, J. & Feick, L. (2001). The Impact of Switching Cost on the Customer Satisfaction Loyalty Link: Mobile phone Service in France. Journal of Service Marketing, 15(1), 35-48.

Nguyen, D. P. (2005). Quan li chat luong trong cac to chuc [Quality management in organizations]. Hanoi: Labour and Social Publishing House.

Ojo, O. (2010). The relationship between service quality and customer satisfaction in the telecommunication industry: Evidence from Nigeria. BRAND. Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution, 1(1), 88-100.

Onuoha, U. D., Ikonne, C. N., & Madukoma, E. (2013). Perceived impact of library use on the research productivity of postgraduate students at Babcock University, Nigeria. Journal of Research and Method in Education, 1(1), 11-16.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perc. Journal of retailing, 64(1), 12-40.

Pedramnia, S., Modiramani, P., & Ghanbarabadi, V. G. (2012). An analysis of service quality in academic libraries using LibQUAL scale. Library Management.

Sahu, A. K. (2007). Measuring service quality in an academic library: An Indian case study. Library review.

Thompson, B., Cook, C., & Thompson, R. L. (2002). Reliability and structure of LibQUAL+ scores: Measuring perceived library service quality. portal: Libraries and the Academy, 2(1), 3-12.


Tình trạng

  • Danh sách trống