ƯỚC TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA TIỀN SAO LÙN NÂU GIAI ĐOẠN I [GKH94] 41 TỪ DỮ LIỆU QUAN SÁT VỚI HỆ KÍNH VÔ TUYẾN SMA

Nguyễn Thành Đạt, Phan Bảo Ngọc

Tóm tắt


GKH94] 41 đã được xác nhận là một tiền sao lùn nâu giai đoạn I ở vùng hình thành sao Taurus với khối lượng cuối cùng thấp hơn ngưỡng khối lượng dưới sao trong bài báo của Dang và cộng sự (2016). Tuy nhiên, khối lượng cuối cùng của vật thể chỉ được ước tính dựa trên ba điểm dữ liệu trong khoảng bước sóng từ 70 μm đến 2,9 mm. Nghiên cứu tiền sao lùn nâu giai đoạn I góp phần quan trọng để hiểu về quá trình tiến hóa của sao lùn nâu ở những giai đoạn sớm nhất. Do đó, chúng tôi thu thập thêm dữ liệu quan sát ở vùng mm để xác nhận khối lượng cuối cùng của [GKH94] 41. Chúng tôi quan sát [GKH94] 41 tại tần số 230 GHz (bước sóng 1,3 mm) với hệ kính vô tuyến SMA và kết hợp với các dữ liệu sẵn có để xây dựng phổ phân bố phổ năng lượng của vật thể. Thông lượng của [GKH94] 41 được đo ở bước sóng 1,3 mm là 2,6 ± 0,5 mJy. Khối lượng cuối cùng của [GKH94] 41 được ước tính là  MMộc tinh. Khối lượng ước tính của chúng tôi trong bài báo này phù hợp với kết quả trong bài báo trước và khẳng định [GKH94] 41 sẽ trở thành một sao lùn nâu vào giai đoạn cuối của quá trình hình thành.

Từ khóa


sao lùn nâu; sự hình thành sao; tiền sao

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


André, P., Ward-Thompson, D., & Greaves, J. (2012). Interferometric Identification of a Pre–Brown Dwarf. Science, 337(6090), 69-72.

Bate, M. R., Bonnell, I. A., & Bromm, V. (2002). The formation mechanism of brown dwarfs. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 332(3), L65-L68.

Bonnell, I. A., Clark, P., & Bate, M. R. (2008). Gravitational fragmentation and the formation of brown dwarfs in stellar clusters. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 389(4), 1556-1562.

Bulger, J., Patience, J., Ward-Duong, K., Pinte, C., Bouy, H., Ménard, F., & Monin, J. L. (2014). The Taurus Boundary of Stellar/Substellar (TBOSS) Survey-I. Far-IR disk emission measured with Herschel. Astronomy & Astrophysics, 570, A29.

Chandler, C. J., Barsony, M., & Moore, T. J. (1998). The circumstellar envelopes around three protostars in Taurus. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 299(3), 789-798.

Dang Duc, C., Phan-Bao, N., & Dao Van. D. T. (2016). Two confirmed class I very low-mass objects in Taurus. Astronomy & Astrophysics, 588, L2.

Harvey, P. M., Henning, T., Liu, Y., Ménard, F., Pinte, C., Wolf, S.,... & Pascucci, I. (2012). A Herschel Survey of cold dust in disks around brown dwarfs and low-mass stars. The Astrophysical Journal, 755(1), 67.

Ho, P. T., Moran, J. M., & Lo, K. Y. (2004). The submillimeter array. The Astrophysical Journal Letters, 616(1), L1.

Lee, C. W., Kim, M. R., Kim, G., Saito, M., Myers, P. C., & Kurono, Y. (2013). Early star-forming processes in dense molecular cloud L328; identification of L328-IRS as a proto-brown dwarf. The Astrophysical Journal, 777(1), 50.

Liu, M. C., Matthews, B. C., Williams, J. P., & Kalas, P. G. (2004). A submillimeter search of nearby young stars for cold dust: Discovery of debris disks around two low-mass stars. The Astrophysical Journal, 608(1), 526-532.

Luhman, K. L., Stauffer, J. R., Muench, A. A., Rieke, G. H., Lada, E. A., Bouvier, J., & Lada, C. J. (2003). A census of the young cluster IC 348. The Astrophysical Journal, 593(2),

-1115.

Luhman, K. L., Allen, P. R., Espaillat, C., Hartmann, L., & Calvet, N. (2010). Erratum:"The Disk Population of the Taurus Star-Forming Region" (2010, ApJS, 186, 111). The Astrophysical Journal Supplement Series, 189, 353-354.

Padoan, P., & Nordlund, Å. (2004). The “mysterious” origin of brown dwarfs. The Astrophysical Journal, 617(1), 559-564.

Palau, A., Zapata, L. A., Rodríguez, L. F., Bouy, H., Barrado, D., Morales-Calderón, M., & Li, D. (2014). IC 348-SMM2E: a Class 0 proto-brown dwarf candidate forming as a scaled-down version of low-mass stars. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 444(1),

-845.

Wright, E. L., Eisenhardt, P. R., Mainzer, A. K., Ressler, M. E., Cutri, R. M., Jarrett, T.,... & Stanford, S. A. (2010). The Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE): mission description and initial on-orbit performance. The Astronomical Journal, 140(6), 1868-1881.


Tình trạng

  • Danh sách trống