ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI TRONG HỆ THỐNG XỬ LÍ NƯỚC CẤP TẠI NHÀ MÁY CẤP NƯỚC LONG HẬU 1 - KCN LONG HẬU (LONG AN)

Vũ Thị Thúy

Tóm tắt


Hoạt động của hệ thống xử lí nước cấp ở giai đoạn vận hành tạo ra một loạt các tác động môi trường: sử dụng năng lượng và nguyên liệu làm phát thải vào môi trường một lượng lớn khí CO2, sự xâm nhập mặn và nguy cơ sụt lún địa chất tại khu vực khai thác. Áp dụng phương pháp đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA - Life Cycle Assessment) có thể nhận dạng được các tác động đến môi trường, để có giải pháp kiểm soát việc sử dụng năng lượng và giảm thiểu chất thải. Nghiên cứu được áp dụng tại nhà máy cấp nước Long Hậu 1 – KCN Long Hậu (Long An) với lưu lượng khai thác là 5900 m3/ngày cho kết quả, hệ thống xử lí nước cấp của nhà máy có những tác động nằm trong giới hạn cho phép đối với môi trường địa chất tại khu vực, nhưng việc khai thác cần những đánh giá chặt chẽ để phòng ngừa các tác động bất thường có thể xảy ra. Đánh giá tác động môi trường do sử dụng điện và hóa chất trong hệ thống bằng việc ước lượng phát thải CO2 từ quá trình sản xuất điện và hóa chất, là nguyên nhân gián tiếp góp phần vào sự nóng lên toàn cầu. Các nguồn phát sinh trực tiếp khí nhà kính từ việc xử lí bùn thải, nước thải tuy chưa có những tính toán cụ thể nhưng đã được dự báo về mặt ảnh hưởng.

Từ khóa


đánh giá vòng đời; nhà máy cấp nước; hệ thống xử lí nước cấp; khu công nghiệp Long Hậu

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Ministry of Natural Resources and Environment (2019). Bao cao Nghien cuu, xay dung he so phat thai cua luoi dien Viet Nam [Report on Research and development of emission factors of Vietnam's electricity grid].

Long Hau Corporation (2019). Bao cao giam sat moi truong khu cong nghiep Long Hau [Report on environmental monitoring of Long Hau Industrial zone].

Long Hau Corporation (2010). De an tham do nuoc duoi dat khu cong nghiep Long Hau 5900 m3/ngay [Project of exploring underground water in Long Hau Industrial zone 5900 m3/day].

Department of Natural Resources and Environment of Long An province (2015). De an quy hoach tai nguyen nuoc duoi dat va phan vung khai thac nuoc duoi dat tinh Long An [Project of planning underground water resources and zoning for underground water exploitation in Long An province].

Trinh, X. L. (2004). Xu li nuoc cap cho sinh hoat va cong nghiep [Water treatment for domestic and industrial]. Ha Noi: Construction Publishing House.

Joe Lane (2014). Life-cycle perspectives for urban water systems planning. Australia: The University of Queensland.

Tabesh, M., Masooleh, M. F., Roghani, B., & Motevallian, S. S. (2018). Life cycle assessment of wastewater treatment plants: A case study of Tehran, Iran. International Journal of Civil Engineering. Published online 30 November 2018.

Veolia water (2011). Winnipeg sewage treatment program. Canada: Manitoba Conservation centre.

Vince, F., Aoustin, E., Bréant, P., & Marechal, F. (2008). LCA tool for the environmental evaluation of potable water production. Desalination, 220, 37-56.


Tình trạng

  • Danh sách trống