CHỐI BỎ HỆ GIÁ TRỊ VÀ Ý HƯỚNG TÍNH LẬP THÀNH SỰ HIỆN HỮU THẾ TÍNH TRONG TIỂU THUYẾT “MÙ KHƠI” CỦA THANH TÂM TUYỀN

Võ Quốc Việt

Tóm tắt


 

 

Bài viết khởi nguồn từ việc xác lập Thanh Tâm Tuyền với tư cách một tiểu thuyết gia. Bắt đầu bằng những trăn trở và truy vấn dai dẳng/ám ảnh của nhà văn đối với hiện hữu, chúng tôi bước vào tiểu thuyết Mù khơi để truy tìm con người chối bỏ hệ giá trị thuộc về bản thể nhân tính. Theo đó, chúng tôi phân tích và cho thấy sự ảnh hưởng của những ý hướng ấy trong việc cấu thành văn bản. Đối với vấn đề này, chúng tôi sử dụng lối trực quan bản chất và kĩ thuật biến thể để nghiên cứu nội giới văn bản. Thêm vào đó, bài viết cũng hướng đến việc đánh giá và ghi nhận những đóng góp của Thanh Tâm Tuyền đối với văn xuôi đô thị miền Nam Việt Nam 1954-1975. Những luận điểm này là tiền đề cho việc gợi mở về sự dịch chuyển, ở trường hợp Thanh Tâm Tuyền, từ tinh thần hiện đại sang khuynh hướng hậu hiện đại. Bài viết còn góp phần cho thấy vị trí của Thanh Tâm Tuyền trong bối cảnh văn học đô thị miền Nam 1954-1975 nói riêng và văn học hiện đại Việt Nam nói chung.

 


Từ khóa


kĩ thuật biến thể; Thanh Tâm Tuyền; truy vấn; trực quan bản chất; ý hướng tính

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Benoist, J., & Espagne M. (direction, 2013). L’itinéraire de Tran Duc Thao – Phénoménologie et transferts culturels (trans. and direction in Vietnamese by Bui Van Nam Son). Hanoi: University of Education Publishing House.

Giannetti, L. (2014). Understanding Movies (Thirteenth Edition). New York: Pearson.

Heidegger, M. (1973). Being and Time II (trans. in Vietnamese by Tran Cong Tien). Saigon:

Que Huong Publishing House.

Husserl, E. (2016). The Idea of Phenomenology, Five Lectures, (trans. in Vietnamese by Bui Van Nam Son). Hochiminh City: Tre Publishing House & Vietnam National University Press.

Nietzsche, F. (1910). The Birth of Tragedy or Hellenism and Pessimism. (trans. by W. A. Haussmann). The Complete Works of Friedrich Nietzsche Volume I - The First Complete and Authorised English Translation, edited by Oscar Levy. Edinburgh & London: George Allen & Unwin LTD.

Ouspensky, P. D. (1922). Tertium Organum: The Third Canon of Thought, a Key to the Enigmas of the World (translated from the Russian by Nicholas Bessaraboff and Claude Bragdon with an Introduction by Claude Bragdon). USA: Vali-Ballou Co.

Thanh, T. T. (1970). Mu khoi [Misty land] (novel). Saigon: Ke Si Publishing House.

Tran, D. T. (2017). Selected works. Hanoi: National Political Publishing House.


Tình trạng

  • Danh sách trống