NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN TỪ ĐẦU THẾ KỈ XXI ĐẾN NĂM 2019

Lưu Hớn Vũ

Tóm tắt


 

 

 

Bài viết dựa trên 144 bài nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc đã công bố trên hai tạp chí Ngôn ngữNgôn ngữ và đời sống trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2019, tổng kết tình hình nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam ở giai đoạn này trên 6 lĩnh vực: (1) nghiên cứu bản thể tiếng Trung Quốc; (2) nghiên cứu so sánh, đối chiếu Việt – Trung; (3) nghiên cứu giáo trình, giảng dạy tiếng Trung Quốc; (4) nghiên cứu biên phiên dịch Trung – Việt, Việt – Trung; (5) nghiên cứu thụ đắc tiếng Trung Quốc; (6) nghiên cứu ngôn ngữ dân tộc Hoa. Trên cơ sở đó, bài viết nêu lên những nhận xét, đánh giá về nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam trong giai đoạn này; từ đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị.

 


Từ khóa


ngôn ngữ Trung Quốc; Việt Nam; tổng quan; thế kỉ XXI

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Bui, T. M. H. (2014). Pho tu han dinh "chi" trong tieng Viet va cac tuong duong trong tieng Han [Vietnamese Quantifying Adverb “Chi” and Its Equivalences in Vietnamese]. Journal of Language and Life, (2), 53-57.

Cam, T. T., & Nong, H. H. (2015). Ban ve hien tuong chuyen nghia tu ngu chua Xin tieng Han trong an du vat [Discuss about Phenomenons of Transferred Meaning Words Containing Xin in the Container Metaphors in Chinese]. Journal of Language and Life, (10), 13-16.

Duong, T. D., & Le, T. K. D. (2015). Nhung doi moi trong giang day ngoai ngu 2 mon tieng Trung Quoc tai Dai hoc Quoc gia Ha Noi (giai doan tu 2010-2015) [Innovations in Teaching Chinese as a Second Foreign Language in Vietnam National University, Hanoi in the Period of 2010-2015]. Journal of Language and Life, (10), 129-133.

Ho, M. Q. (2014). Phien thiet - mot phuong phap day trong viec tra cach doc am Han Viet [Fanqie – An Important Method in Searching Sino Vietnamese]. Journal of Language and Life, (10), 16-21.

Hoang, N. N. H. (2015). Mot so dac diem hinh thuc cua thuat ngu chuyen nganh cong an trong tieng Han hien dai [Some Features of Police Terms in Modern Chinese]. Journal of Language and Life, (9), 87-90.

Hoang, Q. (2013). Van de tieng me de của nguoi Hoa ở An Giang [The Issue of Mother Tongue of the Hoa/ Chinese in An Giang]. Language, (7), 62-73.

Le, X. B., & Vi, T. Q. (2005). Moi quan he giua am Han Viet va phuong ngu tieng Han nhin tu dac diem am dau [The Relationship between Sino -Vietnamese Pronunciation and Chinese Dialect Seen from Initial Sound Characteristics]. Language, (10), 25-34.

Le, X. T., & Nguyen, H. A. (2017). Bieu thuc so sanh ngang bang trong tieng Viet và tieng Han: Tuong dong va khac biet [Comparison Structures in Vietnamese and Chinese – Similarities and Differences]. Language, (4), 3-18.

Luu, H. V. (2011). Nhung loi su dung bo ngu chi phuong huong khi hoc vien nguoi Viet hoc tieng Trung Quoc [An Error Analysis of Vietnamese Students’ Chinese Directional Complement]. Journal of Language and Life, (11), 22-26.

Luu, H. V., & Chau, A. P. (2014). Bien soan giao trinh tieng Trung Quoc danh cho sinh vien khong chuyen ngu - thuc trang và kien nghi [Chinese Textbooks for Non-Chinese Major Students – Condition and Proposals]. Journal of Language and Life, (10), 6-10.

Ngo, M. N. (2018). Dac diem ten goi nha hang o Quang Chau Trung Quoc [Characteristics of Restaurant Names in Quang Chau – China]. Journal of Language and Life, (8), 121-127.

Ngo, T. H. (2017). Doi chieu thanh ngu co hinh anh con chuot trong tieng Han và tieng Viet tu goc do an du tri nhan [A Comparison of Idioms Containing Rat in Chinese and Vietnamese from the Perspective of Cognitive Metaphors]. Language, (11), 52-60.

Nguyen, P. L., & Nguyen, T. M. H. (2014). Mot so van de trong giang day và bien soan tai lieu tieng Trung Quoc nhin tu goc do doi chieu nghia cua tu Han Viet va tu Han tuong duong [Some Issues Related to Teaching Chinese and Compiling Materials in Chinese: a Comparative Study between Chinese and Sino Vietnamese]. Journal of Language and Life, (10), 11-15.

Nguyen, T. H. T. (2015). Quan niem moi ve tieng long cua gioi Han ngu hoc Trung Quoc [A New View on Slang of Chinese Linguistics]. Journal of Language and Life, (8), 41-44.

Nguyen, T. L. Q. (2015). Ban ve cau ghep trong sach ngu phap tieng Han hien dai [Discussion Compound Sentence in Modern Chinese Grammar Books]. Journal of Language and Life, (10), 50-54.

Nguyen, V. K. (2002). Binh dien xa hoi ngon ngu của van de ho ten trong tieng Han [The Linguistic Social Dimension of the Issue of Names in Chinese]. Journal of Language and Life, (10), 24-27.

Pham, M. T. (2018). Hien tuong bat kha dich trong doi dich Han – Viet [Non-translatability in Sino – Vietnamese translation]. Journal of Language and Life, (5), 11-15.

Pham, N. H. (2015). Chu Duong trong ngon ngu – van hoa Viet Nam va Trung Hoa [Duong characters in Vietnamese-Chinese language and culture]. Language, (3), 12-17.

Pham, T. T. H. (2018). So sanh y nghia an du cua tu Cay trong tieng Viet và La trong tieng Han [A Comparison of Metaphorical Meaning between the Word Cay in Vietnamese and the Word La in Chinese]. Journal of Language and Life, (5), 61-66.

Tran, T. K. L., & Tong, V. T. (2018). Hoi dap loi cam on trong tieng Han hien dai va mot so luu y trong giang day cho sinh vien chuyen nganh Ngon ngu Han [Thanking Responses in Modern Chinese and Pedagogical Suggestions for Chinese Major Students]. Journal of Language and Life, (12), 74-81.

Vo, T. M. H. (2015). Pho tu phu dinh mei (you) va thoi gian, thoi thai [Negative Adverb Mei (you) and Time, Tense]. Journal of Language and Life, (10), 46-49.

Vo, T. M. H. (2018). Khao sat loi cua sinh vien Viet Nam khi su dung pho tu phu đinh Bu và Mei trong tieng Han hien dai [An Investigation into Vietnamese Students’ errors in Using Negative Adverbs Bu and Mei in Modern Chinese]. Journal of Language and Life, (5), 100-105.

Vu, T. N. (2010). Mot vai diem tuong dong trong cach bay to quyet tam thuc hien loi cam ket giua tieng Viet, tieng Han và tieng Trung [Similarities in Expression of Determination to Fulfill Commitments between Vietnamese, Korean and Chinese]. Language, (3), 48-54.

Vuong, H. N. (2014). Phat huy tinh tich cuc cua giao an dien tu trong giang day mon ki nang doc tieng Trung Quoc [Promoting ICT Lesson Plans through Teaching Chinese Reading Skill]. Journal of Language and Life, (10), 33-35.


Tình trạng

  • Danh sách trống