CHÁNH TỔNG VÀ PHÓ CHÁNH TỔNG TRONG BỘ MÁY QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH Ở NAM KỲ THỜI PHÁP THUỘC

Lê Minh Hiếu

Tóm tắt


 

 

Trong tổ chức bộ máy hành chính Nam Kỳ thời Pháp thuộc, các chức vụ Chánh tổng và Phó chánh tổng được xếp trong ngạch nhân viên hành chính, có hưởng lương và xếp hạng. Trong hoạt động của mình, Chánh tổng và Phó chánh tổng chịu sự giám sát và kiểm soát của chính quyền cấp tỉnh về nhân sự và phải được quan Thống đốc phê chuẩn. Bài viết này sử dụng phương pháp lịch sử để nghiên cứu về vai trò và chức năng của Chánh tổng và Phó chánh tổng trong tổ chức bộ máy quản lí hành chính ở Nam Kỳ thời Pháp thuộc. Bài viết chỉ ra Chánh tổng và Phó chánh tổng là người trung gian giữa làng xã và chính quyền cấp trên. Họ có vai trò quan trọng trong cơ cấu tổ chức quản lí cấp cơ sở của chính quyền thực dân Pháp; có chức năng truyền đạt những công lệnh của chính quyền cấp trên xuống làng xã và giám sát việc thực thi những công lệnh đó; trực tiếp điều hành, quản lí, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động của các làng xã.

 


Từ khóa


Chánh tổng; Phó chánh tổng; tổ chức bộ máy hành chính ở Nam Kỳ thời Pháp thuộc

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Dương, K. Q. (1988). Chinh quyen thuoc dia o Viet Nam truoc Cach mang thang Tam 1945 – Gop phan tim hieu co so lich su – xa hoi Viet Nam thoi ki thuc dan Phap thong tri [Colonial government in Vietnam before the August Revolution of 1945 – Contributing to understanding the historical and social basis of Vietnam during the French colonial period]. Hanoi: Science and Social Publishing House.

Dinh, K. T. (2005). Ve don vi hanh chinh “Tong” o Viet Nam [About the “Tong” administrative unit in Vietnam]. Historical research periodical, 1(344), 16-20.

Hoang, P. (Chief Editor) (2016). Tu dien tieng Viet [Vietnamese Dictionary]. Hanoi: Hong Duc Publishing House.

Nguyen, D. T. (2016). Che do thuc dan Phap tren dat Nam Ky 1859-1954, Tap 1 [French colonial rule in Cochinchina 1859-1954, vol 1]. Hochiminh: Ho Chi Minh General Publishing House.

Outrey, E. (Chief Editor). A new book of rules and general regulations: The book summarizes the guidelines of the laws of the rule of An Nam village in Cochinchina (Translators: Tran, V. S., Tran, Q. T., Nguyen, P. H.) (1913) [Tan tho tong li quy dieu: sach tom rut cac le luat day ve cai tri lang tong An Nam trong quan hat Nam Ky]. Saigon: Imprimerie Comm erciale C. ARDIN.

Vo, T. M. H. (2020). Vai tro can bo co so trong thoi ki moi. [The role of grassroots cadres in the new period]. Retrieved from http://www.tctph.gov.vn/modules.php?name=Noisan&id=77


Tình trạng

  • Danh sách trống