PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN PHÚ QUỐC CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA

Nguyễn Thị Bình

Tóm tắt


 

 

 

Quyết định lựa chọn điểm đến du lịch là một trong những vấn đề cốt lõi và quan trọng nhất của hành vi tiêu dùng du lịch. Đối với một thị trường nhận khách, việc nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến là rất cần thiết vì nó cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn về những gì khách du lịch đang tìm kiếm đối với các điểm đến. Bài báo xây dựng mô hình đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn Phú Quốc của khách du lịch nội địa bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (Exporatory Factor Analysis – EFA). Kết quả nghiên cứu cho thấy có bốn yếu tố (động cơ kéo; động cơ đẩy; giá tour du lịch; thông tin quảng bá) ảnh hưởng theo thứ tự quan trọng khác nhau đến quyết định lựa chọn Phú Quốc làm điểm đến của khách du lịch nội địa. Từ kết quả đó, đề xuất thứ tự ưu tiên trong việc thực hiện các giải pháp phù hợp góp phần nâng cao năng lực thu hút khách du lịch của Phú Quốc.

 


Từ khóa


nhân tố khám phá EFA; điểm đến; du khách nội địa; du lịch Phú Quốc

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Dang, T. (2016). Moi quan he giua dong co du lich, hinh anh diem den va lua chon diem den -nghien cuu truong hop diem den tinh Binh Dinh [Relationship between tourism motivation, destination image and destination selection – case study destination Binh Dinh province]. Doctoral dissertation, University of Economics Ho Chi Minh City.

Ha, T. (2019). Mot so van đe trong phat trien du lich ben vung đao Phu Quoc, Kien Giang [Some issues in sustainable tourism development on Phu Quoc Island, Kien Giang]. Retrieved from http://itdr.org.vn/mot-so-van-de-trong-phat-trien-du-lich-ben-vung-dao-phu-quoc-kien-giang/: http://itdr.org.vn

Hoang, T., & Chu, N. M. N. (2008). Thong ke ung dung trong kinh te - xa hoi [Applied statistics in socio-economic]. Ha Noi: Statistical Publishing House.

Huynh, N. P., & Nguyen, T. A. (2017). Phan tich cac yeu to cua diem den du lich tac dong den y dinh tro lai cua du khach- Truong hop du khach đen thanh pho Can Tho [Analyzing the factors of destination affecting to tourists' intention to revisit in case of Can Tho city]. Can Tho University of Journal Science, 50, part D: 70-79.

Nguyen, V. D., & Nguyen, V. M. (2012). Tam li va nghe thuat giao tiep, ung xu trong kinh doanh du lich [Psychology and the art of communication and conduct in tourism business]. Hanoi: Publisher of National Economics University.


Tình trạng

  • Danh sách trống