NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN CÙ LAO DUNG (TỈNH SÓC TRĂNG) ĐỐI VỚI TÁC ĐỘNG TỪ SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ NHU CẦU THAM GIA DU LỊCH

Nguyễn Trọng Nhân, Huỳnh Văn Đà, Phan Việt Đua

Tóm tắt


 

Cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển du lịch ở điểm đến. Nghiên cứu này được thực hiện để tìm hiểu nhận thức của cộng đồng đối với những tác động từ sự phát triển du lịch, nhu cầu tham gia du lịch của cộng đồng, mối quan hệ giữa nhận thức và nhu cầu tham gia du lịch của cộng đồng ở Cù Lao Dung. Phương pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi; phương pháp thống kê mô tả và phân tích tương quan cặp được sử dụng trong phân tích dữ liệu nhằm đạt được các mục tiêu trên. Kết quả nghiên cứu cho thấy cộng đồng ở Cù Lao Dung thừa nhận du lịch tạo sự tác động tích cực đối với kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường của điểm đến, trong khi không tán thành cũng không phản đối sự tác động ngược lại của du lịch đối với điểm đến trên các phương diện đó. Cộng đồng cũng đánh giá cao những tác động tích cực hơn những tác động tiêu cực của du lịch đối với điểm đến và có nhu cầu tham gia làm du lịch rất lớn. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy mối quan hệ thuận giữa nhận thức của cộng đồng ở Cù Lao Dung đối với những tác động từ sự phát triển du lịch với nhu cầu tham gia làm du lịch của họ.


Từ khóa


cộng đồng; huyện Cù Lao Dung; nhận thức; nhu cầu; những tác động từ sự phát triển du lịch

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Alshboul, K. (2016). Assessing community involvement in tourism development around a proposed World Heritage site in Jerash, Jordan. A thesis presented to the University of Waterloo in fulfillment of the thesis requirements for the degree of Doctor in Philosophy in Geography.

Aref, F., Gill, S. S., & Aref, F. (2010). Tourism development in local communities: As a community development approach. Journal of American Science, 6(2), 155-161.

Bagul, A. H. B. (2009). Success of ecotourism sites and local community participation in Sabah. A thesis submitted to Victoria University of Wellington in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Tourism Management.

Canalejo, C., María, A., Tabales, N., Julia, M., Canizares, S., & María, S. (2016). Local community’ perceptions on tourist impacts and associated development: a case study on Sal and Boa Vista islands. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(1), 383-394.

Chazapi, K., & Sdrali, D. (2006). Residents’ perceptions of tourism impacts on Andros Island, Greece. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 97, 127-136.

Cu Lao Dung District Statistical Office (2018). Nien giam thong ke nam 2017 [Statistical yearbook 2017]. Cu Lao Dung.

Golzardi, F., Sarvaramini, S., Sadatasilan, K., & Sarvaramini, M. (2012). Residents attitudes towards tourism development: A case study of Niasar, Iran. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 4(8), 863-868.

Gnanapala, A. C., & Karunathilaka, T. P. (2016). Community perception on tourism development and its impacts: a study on Passikudha, Sri lanka. Tourism, Leisure and Global Change, 3, 164-178.

Nguyen, T. H. Y. (2016). Nghien cuu Marketing [Marketing research]. Ha Noi: Information and communication publishing house.

People's Committee of Cu Lao Dung district (2018). Ke hoach phat trien du lich huyen Cu Lao Dung giai doan 2017-2020 va tam nhin den nam 2025 [Tourism development plan of Cu Lao Dung district for the period of 2017-2020 and vision to 2025].

Pham, H. L., & Kayat, K. (2011). Residents’ perceptions of tourism impact and their support for tourism development: the case study of Cuc Phuong National Park, Ninh Binh province, Vietnam. European Journal of Tourism Research, 4(2), 123-146.

Program for Developing Responsible Tourism with Environment and Society (ESRT program) (2013). Bo cong cu du lich co trach nhiem tai Viet Nam [Responsible tourism toolkit in Vietnam]. Hanoi.

Ramseook-Munhurrun, P., & Naidoo, P. (2011). Residents’ attitudes toward perceived tourism benefits. International Journal of Management and Marketing Research, 4(3), pp. 45-56.

Sánchez Cañizares, S. M., Núñez Tabales, J. M., & Fuentes García, F. J. (2014). Local residents’ attitudes towards the impact of tourism development in Cape Verde. Tourism & Management Studies, 10(1), 87-96.

Tichaawa, T. M., & Mhlanga, O. (2015). Residents’ perception towards the impacts of tourism development: the case of Victoria Falls, Zimbabwe. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 4(1), 1-15.

Yu, C. P., Huang, Y. C., Yeh, P. F., & Chao, P. H. (2017). Residents’ attitudes toward island tourism development in Taiwan. Island Studies Journal, 12(2), 159-176.


Tình trạng

  • Danh sách trống