THIẾT KẾ KỊCH BẢN SƯ PHẠM CHO CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN NGẮN HẠN

Lê Đức Long, Nguyễn Thị Thiên Lý

Tóm tắt


 

 

Khóa học trực tuyến ngắn hạn đang là một trong các chủ đề quan tâm của lĩnh vực đào tạo điện tử (e-Learning), và cũng là hình thức đào tạo phù hợp với nhu cầu học tập hiện nay của cộng đồng trước nhiều biến động bất ngờ của kinh tế – xã hội do thiên tai, dịch bệnh. Cho đến nay, vẫn chưa có một công trình nghiên cứu đầy đủ về việc xây dựng các khóa học trực tuyến đối với ngữ cảnh dạy học tại Việt Nam nói chung, và bài toán thiết kế kịch bản sư phạm cho khóa học này nói riêng. Bài báo đề xuất một quy trình thiết kế kịch bản sư phạm và các mô tả chi tiết để làm nền tảng cho việc xây dựng các khóa học trực tuyến ngắn hạn nhằm phục vụ cho các nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và phát triển nghề nghiệp tại Việt Nam.

 


Từ khóa


e-Learning; MOOC/MOOCs; khóa học trực tuyến ngắn hạn; kịch bản sư phạm; kịch bản sư phạm trực tuyến

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Bates, A. W., & Bates, T. (2005). Technology, e-Learning and distance education. Psychology Press.

Carter, M., & Donovan, M. (2007). Levels of Interactivity and Determining What’s Appropriate. The ELearning Guild's Online Forums, 201.

Hathaway, K. L. (2014). An application of the seven principles of good practice to online courses. Research in Higher Education Journal, 22.

Horton, W. (1994). Design and Writing Online Documentation: Hypermedia for Self-Supporting Products. Published by Jon Wiley & Sons, Inc..

Horton, W. (2011). e-Learning by design. Published by Jon Wiley & Sons.

Huynh, V. S., Tran, H. T., Nguyen, T. H., Nguyen, H. L., & Le, D. L. (2019). e-Learning Online Course Production Process (Paper ID – ICEAP-0031). International Conference on Education and Psychology (ICEAP 2019), Conf. Proceeding – 97-105, December 17-19, 2019 in Kyoto, Japan, ISBN: 978-968-5654-03-0, (in English).

Kanuka, H. (2006). Instructional Design and e-Learning: A Discussion of Pedagogical Content Knowledge as a Missing Construct. E-Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST), 9(2).

Kurilovas, Eugenijus, & Inga Zilinskiene. (2013). New MCEQLS AHP Method for Evaluating Quality of Learning Scenarios. Technological and Economic Development of Economy, 19(1), 78-92.

Laato, S., Lipponen, E., Salmento, H., Vilppu, H., & Murtonen, M. (2019). Minimizing the Number of Dropouts in University Pedagogy Online Courses. In CSEDU, (1), 587-596.

Le, D. L. (2014). Mo hinh bieu dien tri thuc cho he hoc tuong tac tich cuc [Knowledge Graph Model for Active - Collaborative Learning System]. Doctoral thesis, University of Science, HCMC National University, Vietnam.

Le, D. L., & Vo, D. N. (2019). Kich ban su pham truc tuyen: Thach thuc can giai quyet trong dao tao truc tuyen [Designing a pedagogical script: Challenges need to be resolved in e-Learning]. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 16(12), 947-960, ISSN:1859-3100.

Mayer, R. (2014). Ten research-based principles for designing multimedia instruction. In E-Learn: World Conference on E-Learning. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Minkovska, D., Ivanova, M., & Yordanova, M. (2016). Didactic principles of eLearning—Design and implementation of an interactive adaptive learning system. In 2016 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET) (pp. 1-6). IEEE.

Naidu, S. (2006). E-learning: A guidebook of principles, procedures and practices. Commonwealth Educational Media Centre for Asia (CEMCA).

Wang, F. L., Fong, J., & Kwan, R. (2010). Handbook of research on hybrid learning models: Advanced tools, technologies, and applications. Information Science Reference – IGI Global, USA.


Tình trạng

  • Danh sách trống