THAM SỐ ĐO ĐỘ PHÂN TÁN TRONG THỐNG KÊ: KIẾN THỨC CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Lê Thị Hoài Châu

Tóm tắt


 

Nghiên cứu này hướng đến việc tìm hiểu kiến thức của giáo viên Toán tương lai về các tham số đo độ phân tán. Hai mươi lăm sinh viên sư phạm ngành Toán đã được đặt trước những tình huống đòi hỏi phải nắm nghĩa của loại tham số này. Các tình huống đưa ra cho sinh viên được thiết kế trên cơ sở một số công trình nghiên cứu khó khăn của người học trong việc hiểu và sử dụng tham số đo độ phân tán. Ứng xử của sinh viên cho thấy việc dạy học thống kê chú trọng vào áp dụng máy móc kĩ thuật tính toán đã khiến người học không nắm nghĩa của các tham số và không làm chủ ngôn ngữ thống kê, ở đây là biểu đồ. Kết quả thu được từ nghiên cứu của chúng tôi là điểm tựa cho việc nhìn lại chương trình đào tạo giáo viên Toán về dạy học Thống kê.


Từ khóa


kiến thức của giáo viên; tham số đo độ phân tán; độ lệch tuyệt đối trung bình; độ lệch chuẩn

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Bakker, A. (2004). Reasoning about shape as a pattern in variability. Statistics Education Research Journal, 3(2), 64-83.

Boyé, A. et Comairas, M.-C. (2002). Moyenne, médiane, écart type: quelques regards sur l’histoire pour éclairer l’enseignement des statistiques. Repères-IREM, 48, 27-39.

Cooper, L., & Shore, F. (2010). The effects of data and graph type on concepts and visualizations of variability. Journal of statistics education, 18(2), 1-16.

Delmas, R., & Liu, Y. (2005). Exploring students’ conceptions of the standard deviation. Statistics Education Research Journal, 4(1), 55-82.

Dodge, Y. (1993). Statistique: dictionnaire encyclopédique, Université de Neuchâtel, Suisse.

Duperret, J.-C. (2001). Des statistiques à la pensée statistique. Publication IREM, Université de Montpellier II.

Garfield, J., & Ben-Zvi, D. (2005). A framework for teaching and assessing reasoning about variability. Statistics Education Research Journal, 4(1), 92-99

Gattuso, L. (1997). La moyenne, un concept évident? Bulletin AMQ, 37(3), 10-19.

Makar, K., & Confrey, J. (2005). Variation-talk: Articulating meaning in statistics. Statistics Education Research Journal, 4(1), 27-54.

Meletiou-Mavrotheris, M., & Lee, C. (2005). Exploring introductory statistics students' understanding of variation in histograms. Proceedings of the 4th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Sant Feliu de Guíxols, Spain.

Ministry of Education and Training (2018). Chuong trinh giao duc pho thong mon Toan [Mathematics General Education Curriculum]. Hanoi.

Reading, C., & Shaughnessy, J. M. (2004), Reasoning about variation. In Ben-Zvi and J. Garfield (dir.), The challenge of developing statistical literacy, reasoning and thinking, 201-226. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Régnier, J-C. (2012). Enseignement et apprentissage de la statistique: Entre un art pédagogique et une didactique scientifique. Statistique et Enseignement, 3(1), 19-36.

Tang, M. D. (2009). Day hoc thong ke va van de dao tao giao vien [Teaching statistics and teacher training]. Master Thesis of Education, Ho Chi Minh City University of Education.

Tran, V. H., Vu, T., Doan, M. C., Do, M. H., & Nguyen, T. T. (2000). Dai so 10 [Algebra 10]. Vietnam education Publishing House.

Watson, J. M. (2007), The role of cognitive conflict in developing students’ understanding of average. Educational Studies in Mathematics, 65, 21-47.


Tình trạng

  • Danh sách trống