XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THPT Ở TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Mai Xuân Đào, Phan Đồng Châu Thủy

Tóm tắt


 

Bài báo này giới thiệu các nguyên tắc xây dựng học liệu điện tử và cách sử dụng học liệu điện tử theo mô hình lớp học đảo ngược. Thang đo và công cụ đo năng lực tự học của học sinh cũng được trình bày trong bài báo này. Quá trình và kết quả thực nghiệm sư phạm tại các trường trung học phổ thông ở Tân Uyên, tỉnh Dình Dương được mô tả, nhằm chứng minh tính hiệu quả và khả thi của việc ứng dụng của học liệu điện tử theo mô hình lớp học đảo ngược trong việc phát triển năng lực tự học cho các học sinh tham gia thực nghiệm. Dữ liệu thực nghiệm sau khi được xử lí thống kê đã cho thấy có thể nhân rộng việc sử dụng học liệu điện tử kết hợp với mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông.

 


Từ khóa


lớp học đảo ngược; năng lực tự học; học liệu điện tử; dạy học Hóa học trung học phổ thông

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Gariou-Papalexiou, A., Papadakis, S., Manousou, E., & Georgiadou, I. (2017). Implementing a flipped classroom: A case study of Biology teaching in a Greek high school. Turkish Online Journal of Distance Education – TOJDE, 18(3), 47-65.

Ministry of Education and Training (2016). Thong tu 12/2016/TT-BGDĐT Quy dinh ung dung cong nghe thong tin trong quan li, to chuc dao tao qua mang [Circular 12/2016/TT-BGDĐT Regulation on application of information technology to online training management and organization]. Hanoi: Vietnam Education Publishing House.

Nguyen, Q. T. (2018). Ung dung cong nghe thong tin trong day hoc mon giao duc cong dan lop 10 theo mo hinh lop hoc dao nguoc [Applying information technology in teaching civic education at 10th grade according to flipped classroom]. HNUE 2 Journal of Science, 139-145.

Truong T. P. C. (2017). Xay dung va su dung e-Learning vao day hoc cac kien thuc hat nhan nguyen tu vat li 12 THPT theo mo hinh lop hoc dao nguoc [Building and using e-Learning to teach nuclear knowledge in Physic at 12th grade, high school according to flipped classroom]. Ph.D. thesis, Vinh University.


Tình trạng

  • Danh sách trống