QUẢNG CÁO NHƯ MỘT PHẦN CỦA TÌNH HUỐNG CUỘC SỐNG - ĐỘNG LỰC CHO VIỆC DẠY HỌC HOÁ HỌC VÀ SỰ PHẢN HỒI VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (TỪ THÁNG 11 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2018) PHẦN 2

Hans Jürgen Becker

Tóm tắt


 

 

Bài báo trình bày về khả năng vận dụng ditactic ở bậc sau đại học để dánh giá hiểu biết của sinh viên về thái độ của học sinh trong khung đào tạo giáo viên. Bài báo cũng đưa ra khuyến nghị việc dạy học Hoá học định hướng vào học sinh nhiều hơn so với hiện nay. Khái niệm về “dạy học hướng đến học sinh” được xem xét dựa trên những nỗ lực về chính sách về giáo dục ở Việt Nam. Tác giả đã cụ thể hoá những giải thích về khái niệm này dựa trên tổ chức hoạt động thuyết trình về phương pháp dạy học cho học viên cao học trên Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ditactic về ditactic Hoá học cũng được nhấn mạnh. Phần 2 của bài báo phân tích và diễn giải những kết quả của học viên dựa trên nội dung của bài seminar. Bài báo cũng chỉ ra những hệ quả của việc đào tạo giáo viên về Phương pháp giảng dạy và cũng đề xuất những điều chỉnh có thể thực hiện.

 


Từ khóa


phương pháp giảng dạy ở bậc đại học; khái niệm dạy học định hướng học sinh; các quá trình học tập của học viên cao học; đào tạo giáo viên sư phạm Hóa học; quảng cáo

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Becker, H.-J (1993). Verbraucherdialoge im Chemieunterricht – Lebensmittel (Consumer Dialogues in Chemistry Teaching - Food. Berlin: Pädagogischen Zentrums Berlin.

Becker, H.-J. (1998). Forschung in der Lehre - ein hochschuldidaktisches Stilmittel (Research in teaching - a conception for teacher training). In: H. Behrendt (Ed.), Zur Didaktik der Physik und Chemie - Probleme und Perspektiven (On the didactics of physics and chemistry- problems and perspectives), 298-300.

Becker, H.-J., & Pompetzki, V. (2008). Experimente mit Alltagsstoffen sind (noch) kein Unterricht. In: Praxis der Naturwissenschaften - Chemie (Experiments with everyday life materials are (yet) not a lesson. In: Practice of Science Chemistry, 57(2), 31-33.

Becker, H.-J., & Nguyen, M. Q.(2013a), Chemistry Teaching and Science of Education in Germany. Part 2: Pupil-Orientation. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, (50), 38-45.

Becker, H.- J., & Nguyen, M. Q. (2013b), Chemistry Teaching and Science of Education in Germany. Part 1: Aspects of Chemical Education in Germany. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, (48), 25-33.

Becker, H. -J, & Nguyen, M. Q. (2014). What is a Good Chemistry Teacher?! - It Depends on the Teacher. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, (62), 17-30.

Becker, H. -J. (2018). Guidelines for Chemistry Teacher Students – Methodological Scaffolding for a Pupil – Orientated Context. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 15(7), 140-150.

Becker, H.-J., & Kemper, A.-K. (2018). Trendbericht Chemiedidaktik 2017 - Sprachaktivierung im Chemieunterricht (Trend Report Chemistry Didactics 2017 - Language Activation in Chemistry Lessons). Nachrichten aus der Chemie, 66(3), 341-345.

Becker, H. -J. (2019a). Colloquium “Every Chemist is a Teacher - a Higher Education Perspective”. Department Chemistry/HCMUE (20. Mai, 2019).

Becker, H. - J. (2013-2019). Structured documentation of relevant articles in the newspaper Vietnam News. (about 800 items).

Becker, H.-J. (2019d). Retrieved from https://chemie.uni-paderborn.de/arbeitskreise/didaktik-der-chemie/akbecker/

Dao, T. H. H. (2014). Preparing teachers for current chemistry education innovation in secondary schools in Vietnam. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 59(6), 124-133.

Do, H. T. M., Hoang, K. L, Nguyen.T. H. K, Nguyen, T. T. N., Tran, L. N. A., Nguyen, M. Q., & Becker, H.-J (2017). Sensual accesses to Chemistry (Part 1). Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 14(10), 5-14.

Do, H. T. M., Hoang, K. L, Nguyen.T. H. K, Nguyen, T. T. N., Tran, L. N. A., Nguyen, M. Q., & Becker, H.-J. (2018), Sensual accesses to Chemistry (Part 2). Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 15(1), 5-14.

Ernst, C. (2001). Produktwerbung im Fernsehen als Gegenstand chemiedidaktischer Forschung (Product advertising on television as the subject of chemical-didactic research). Master Thesis, University of Paderborn/Germany.

Nguyen, M. Q. (2017/2018), Chemistry Education in Vietnam. Chapter 5.4 Researching activities and Chemistry Methodology. Script (unpublished). Paderborn/Ho Chi Minh City.

Nguyen, H. D. (2019). Retrieved from http://www.t.soka.ac.jp/chem/CEAP/Vietnam.html; Accessed on December 16, 2019, 10:15 am)

Vietnam News (2019a). Minister says happy studying environment is key to education. (Issue 27. July).

Vietnam News (2019b). Experiences is key for teachers, not extra qualifications (Issue 20. Mai).


Tình trạng

  • Danh sách trống