NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN VỀ VIỆC ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở ĐỊA PHƯƠNG DỰA TRÊN KẾT QUẢ DỰ BÁO SỐ TRẺ, SỐ HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG

Huỳnh Văn Sơn, Hoàng Hoa Cương, Nguyễn Vĩnh Khương, Giang Thiên Vũ, Đào Lê Tâm An

Tóm tắt


 

Chuẩn bị các điều kiện phát triển giáo dục (PTGD) đã và đang là sự chuẩn bị của nhiều địa phương trong công cuộc đổi mới và PTGD. Bằng cách áp dụng phương pháp điều tra viết, chúng tôi cứu tập trung vào việc tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong việc đảm bảo các điều kiện PTGD ở địa phương trên cơ sở của kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường. Kết quả cho thấy, dưới góc độ đánh giá của đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL), giáo viên (GV), nhà nghiên cứu các cấp giáo dục về thuận lợi và khó khăn của các điều kiện PTGD, các địa phương hiện có những thuận lợi nhất định về đường hướng phát triển có hệ thống dựa trên các cơ sở văn bản pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, những khó khăn về nguồn lực tài chính đã và đang tạo những cản trở nhất định tại các địa phương nói chung trong việc đảm bảo các điều kiện PTGD. Khắc phục được những hạn chế gặp phải là điều kiện để các địa phương đảm bảo sự phát triển bền vững.

 


Từ khóa


thuận lợi; khó khăn; phát triển giáo dục; dự báo số trẻ đến trường

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Central Committee of the Vietnam Communist Party (2013). Nghi quyet so 29-NQ/TW ngay 4/11/2013 Hoi nghi trung uong 8 khoa XI ve doi moi can ban, toan dien giao duc va dao tao, dap ung yeu cau cong nghiep hoa, hien dai hoa trong dieu kien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap quoc te [Resolution No. 29-NQ / TW dated 4/11/2013 Central Conference 8 Session XI on fundamental innovation, comprehensive education and training, meeting the requirements of industrialization and modernization in economic conditions. socialist-oriented market and international integration]. Hanoi: Vietnamese Government Publishing House.

Ministry of Education and Training (2011a). Huong dan chi tiet thi hanh Luat Giao duc; quy dinh moi ve trach nhiem quan li, doi moi va phat trien cua Nha nuoc doi voi nganh giao duc [Detailed guidance for the implementation of the Education Law; new regulations on the State's responsibility for management, renewal and development of the education sector]. Hanoi: Labour Publishing House.

Ministry of Education and Training (2011b). Huong dan thi hanh Luat giao duc va cac quy dinh, quy che moi danh cho hieu truong va lanh dao nha truong 2011-2012 [Guiding the implementation of the Education Law and new regulations and rules for principals and school leaders 2011-2012]. Hanoi: Labour Publishing House.

Ministry of Education and Training (2017). 63 tinh thanh da pho cap mam non cho tre 5 tuoi [63 provinces and cities have universalized preschool for children 5 years old]. Retrieved June 30, 2017 from: https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-mam-non/Pages/Default.aspx?ItemID=4867

Vietnam Communist Party (2016). Van kien Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XII [Document of the XIIth National Congress of Delegates]. Hanoi: National Political Publishing House.

Vietnamese Goverment (2012). Quyet dinh 711/QD-TTg ve phe duyet “Chien luoc phat trien giao duc 2011-2020 [Decision 711/QD-TTg on approving “Strategy for education development 2011-2020”]. Hanoi: Vietnamese Government Publishing House.

Vu, N. H.,& Nguyen, M. D. (2013). Quan li nha nuoc he thong giao duc Viet Nam trong doi moi can ban, toan dien va hoi nhap [State management of the Vietnamese education system in fundamental innovation and international integration]. Hanoi: Vietnam Education Publishing House.


Tình trạng

  • Danh sách trống