NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC HÒA NHẬP ƯỚC MƠ XANH

Lê Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Chinh

Tóm tắt


 

Trẻ khuyết tật nói chung và trẻ khuyết tật trí tuệ (KTTT) nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhất là kĩ năng tự phục vụ (TPV). Để tìm hiểu về thực trạng giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ khuyết tật trị tuệ, đề tài đã tiến hành nghiên cứu khảo sát 30 giáo viên đang chăm sóc-giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh, thành phố Đà Nẵng. Kết quả khảo sát cho thấy: thực trạng giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT tại cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh khá tốt, nhiều giáo viên đã xác định rõ mục tiêu, nội dung giáo dục và thực hiện có hiệu quả các phương pháp giáo dục cho trẻ. Bên cạnh đó cũng còn một số ít giáo viên thực hiện chưa hiệu quả nội dung giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT, do đó giáo viên cần phải kiên trì hơn trong quá trình giáo dục cho trẻ, phối hợp với phụ huynh trẻ và không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ. Kết quả nghiên cứu sẽ chỉ ra những thành tựu và hạn chế của thực trạng giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT tại cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh.

 


Từ khóa


trẻ khuyết tật; khuyết tật trí tuệ; tự phục vụ; kĩ năng tự phục vụ

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Le, V. T. (2006). Giao duc hoa nhap tre khuyet tat cap tieu hoc [Inclusive Education of Children with Disabilities in Primary School]. Social Labor Publishing House.

Ministry of Education and Training (2015). Bao cao khao sat hien trang giao duc tre khuyet tat tai Viet Nam [Survey report on the status of education for children with disabilities in Vietnam]. Hanoi: Institute of Strategy and Education Program.

Ministry of Education and Training (2005). Ki yeu 10 nam thuc hien giao duc hoa nhap tre khuyet tat tai Viet Nam [Proceeding of the 10th Anniversary on Integrated Education for Children with Disabilities in Vietnam]. Hanoi.

Nguyen, T. H. Y. (2012). Giao duc dac biet va nhung thuat ngu co ban [Special education and basic terms]. Hanoi University of Education Publishing House.

Nguyen, X. H. (2004). Nghien cuu bieu hien va huong giao duc hanh vi bat thuong cua tre cham phat trien tri tue bac tieu hoc [Research on expression and direction of abnormal behavior education of children with intellectual disabilities in elementary school]. Science and Technology Project at Institute level, code C11-53.

Nguyen, T. N. (2008). Bien phap giao duc ki nang song cho tre cham phat trien tri tue trong lop mau giao hoa nhap [Method of educating life skills for children with mental retardation in inclusive kindergarten]. Master thesis, Hanoi National University of Education.

Pham, T. Q. N., Phan, M. T., Tran, T. T. A., & Dinh, T. H. V. (2015). Phat trien ki nang tu phuc vu cho tre em va tre co nhu cau dac biet [Developing self-service skills for children and children with special needs]. Hue University Press.

Pham, T. T. C. (2015). Giao duc ki nang tu phuc vu cho tre khuyet tat tri tue 4-5 tuoi o truong mam non hoa nhap [Educating self-service skills for children with intellectual disabilities 4-5 years old at inclusive preschools]. Master's Thesis, Hanoi National University of Education.

Tran, T. L. T. (2003). Dai cuong Giao duc giao duc dac biet cho tre cham phat trien tri tue [General Education on Special Education for children with intellectual disabilities]. Hanoi National University Publishing House.


Tình trạng

  • Danh sách trống