XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ AXIT VỚI ĐƯỜNG CHUẨN MẬT ĐỘ ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ DỮ LIỆU MÔ PHỎNG MONTE CARLO

Nguyễn Thu Hằng, Đặng Hoài An, Trương Thành Sang, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Quang Vương, Nguyễn Thành Đạt, Lâm Duy Nhất, Hoàng Đức Tâm

Tóm tắt


                                                                                                                

 

Nghiên cứu trình bày một cách tiếp cận để xác định mật độ của các loại axit phổ biến. Trong cách tiếp cận này, đường chuẩn tuyến tính của tỉ số lnR (R là tỉ số diện tích đỉnh phổ truyền qua của axit và nước) theo mật độ được xây dựng bằng dữ liệu mô phỏng Monte Carlo để xác định mật độ của các loại axit vô cơ và hữu cơ. Nghiên cứu sử dụng đầu dò nhấp nháy NaI(Tl) và nguồn phóng xạ 137Cs. Kết quả thu được chỉ ra rằng, cách tiếp cận đề xuất trong nghiên cứu là khả thi với độ lệch tương đối của giá trị mật độ đo được so với mật độ chuẩn của các loại axit cung cấp bởi nhà sản xuất là dưới 6,5% cho tất cả các trường hợp khảo sát. Vì vậy, nghiên cứu đã cung cấp một cách tiếp cận khác đơn giản, hiệu quả và thuận tiện để xác định mật độ của axit.

 


Từ khóa


mật độ axit; MCNP; NaI(Tl); truyền qua

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Aguilera, J., Wright, J. D., & Bean, V. E. (2008). Hydrometer calibration by hydrostatic weighing with automated liquid surface positioning. Measurement Science and Technology, 015104. https://doi.org/10.1088/0957-0233/19/1/015104

Berger, M. J., Hubbell, J. H., Seltzer, S. M., Chang, J., Coursey, J. S., Sukumar, R., Zucker, D. S., & Olsen, K. (2010). XCOM: Photon Cross Sections Database | NIST. Retrieved from https://www.nist.gov/pml/xcom-photon-cross-sections-database

Cuckow, F. W. (1949). A new method of high accuracy for the calibration of reference standard hydrometers. Journal of the Society of Chemical Industry, 68(2), 44-49. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/jctb.5000680203

Jones, F. E. (1995). A new reference method for testing hydrometers. Measurement, 16(4), 231–237. https://doi.org/10.1016/0263-2241(95)00036-4

Hoang, D. T., Nguyen, T. H. Y., Le, B. T., Huynh, D. C., & Tran, T. T. (2017). Optimization of the Monte Carlo simulation model of NaI(Tl) detector by Geant4 code. Applied Radiation and Isotopes, 130. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2017.09.020

Hoang, D. T., Huynh, D. C., Tran, T. T., & Chau, V. T. (2016). A study of the effect of Al2O3 reflector on response function of NaI(Tl) detector. Radiation Physics and Chemistry, 125, 88-93. https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2016.03.020

Huynh, D. C., Nguyen, T .M .L., & Hoang, D. T. (2019). Semi-empirical method for determining the density of liquids using a NaI(Tl) scintillation detector. Applied Radiation and Isotopes, 152(July), 109-114. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2019.07.005

Priyada, P., Margret, M., Ramar, R., & Shivaramu (2012). Intercomparison of gamma ray scattering and transmission techniques for fluid-fluid and fluid-air interface levels detection and density measurements. Applied Radiation and Isotopes, 70(3), 462-469. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2011.10.019

Roy, M. N., Sah, R. S., & Pradhan, P. (2010). Densities, viscosities, sound speeds, refractive indices, and excess properties of binary mixtures of isoamyl alcohol with some alkoxyethanols. International Journal of Thermophysics, 31(2), 316-326. https://doi.org/10.1007/s10765-010-0719-7

X-5 Monte Carlo Team. (2005). A General Monte Carlo N-Particle Transport Code Version5, Volume II, User guide. Los Alamos national Laboratory, LA–CP–03–0245.


Tình trạng

  • Danh sách trống