BÀI KIỂM TRA NGÀNH LÍ THUYẾT ÂM NHẠC THEO ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH HỢP

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Tóm tắt


 

Trong những năm gần đây, định hướng dạy học tích hợp-liên môn đã trở thành mô hình giảng dạy phổ biến tại Việt Nam, nhất là đối với các ngành Khoa học tự nhiên hay Khoa học kĩ thuật. Tuy nhiên, đối với những ngành mang tính “đặc thù” như ngành Nghệ thuật, đặc biệt là Âm nhạc, mô hình giảng dạy này vẫn chưa được nghiên cứu chuyên sâu. Lí thuyết âm nhạc là một ngành lớn, được xây dựng từ nhiều chuyên ngành khác nhau, do đó sự tích hợp trong quá trình giảng dạy càng trở nên cấp thiết, đi cùng với nó, là sự thay đổi trong việc thiết kế các bài kiểm tra Lí thuyết Âm nhạc để tương thích với mô hình giảng dạy mới. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi giới thiệu một số mẫu bài kiểm tra các môn Lí thuyết trong ngành Âm nhạc của các tổ chức khảo thí uy tín trên thế giới, dùng thang đo Bloom cải tiến để đối chiếu nhằm rút ra nhận định về các cấp độ tư duy cần thiết của người học, từ đó đưa ra một số gợi ý cho các nhà chuyên môn nhằm thiết kế các định dạng bài kiểm tra kiến thức phù hợp với khuynh hướng giáo dục hiện đại ngày nay.

 


Từ khóa


dạy học tích hợp; lí thuyết âm nhạc; đánh giá

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Andrew Churches (2001). Bloom's Digital Taxonomy – a thorough orientation to the revised taxonomy; practical recommendations for a wide variety of ways mapping the taxonomy to the uses of current online technologies; and associated rubric.

Ha, T. L. H. (2015). Day hoc tich hop vi muc tieu phat trien nang luc van dung kien thuc cua hoc sinh [Integrated teaching for the purpose of developing students' ability to apply their knowledge]. Institute for Educational Research – Ha Noi National University of Education.

Ministry of Education & Training (2018). Chuong trinh giao duc pho thong (moi) mon am nhac (ban hanh kem theo Thong tu so 32/2018/tt-bgddt ngay 26/12/2018 cua Bo truong Bo Giao duc va Dao tao) [program of music – Attached with Anoucement number 32/2018/TT-BGDĐT].

Nguyen, V. K. (2016). Tich hop dang bi hieu sai [Integration is being misunderstood]. Ha Noi National University of Education. Retrieved from https://vnexpress.net/giao-duc/tich-hop-dang-bi-hieu-sai-3319246.html

Pigdon, K., & Woodley, M. (Eds.) (1992). The Big Picture: Integrating Children's Learning. Melbourne: Eleanor Curtain Publishing.

Syllabus, & Past Papers in Music Theory (n.d.). of ABRSM, TCL, AMEB & LCM.

University IOWA State (2003). Revised Bloom’s Taxonomy. Retrieved from Center for Excellence in Learning and Teaching (CELT): http://www.celt.iastate.edu/teaching/effective-teaching-practices/revised-blooms-taxonomy/

Volume Information (2002). Theory Into Practice, 41(4), 265-267. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1477402
DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.17.11.2913(2020)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.17.11.2913.2772(2020)

Tình trạng

  • Danh sách trống