KHÁT VỌNG CANH TÂN ĐẤT NƯỚC VÀ NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA NHẤT LINH

Nguyễn Thị Hoàng Mai

Tóm tắt


 

Nhất Linh là nhà văn có nhiều đóng góp cho sự phát triển của văn học Việt Nam. Với việc sáng lập nhóm Tự Lực văn đoàn, ông là một trong những người đã góp phần thúc đẩy và hoàn tất quá trình hiện đại hóa nền văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX, đặc biệt là ở thể loại tiểu thuyết. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc hiện đại hóa văn học, Nhất Linh còn có khát vọng canh tân văn hóa, canh tân đất nước. Bài viết này tìm hiểu các hoạt động về văn hóa và cải cách xã hội của Nhất Linh để thấy được năng lực của ông trong việc hiện thực hóa khát vọng canh tân của mình. Với bài viết này, chúng tôi muốn góp thêm một tiếng nói khẳng định những đóng góp của Nhất Linh không chỉ trong văn học mà còn cả trong văn hóa và những cải cách xã hội.

 


Từ khóa


Nhất Linh; canh tân; văn hóa; Phong hóa

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Nguyen, T. B. (1999). Viet Nam mot the ki qua [Vietnam, A Century Ago]. Californie: Thach Ngu Publishing House.

Cao, V. D. (2012). Nhat Linh dang do [The Incomplete Things of Nhat Linh]. Retrieved December 20th, 2020 from http://nhilinhblog.blogspot.com/2012/07/nhat-linh-dang-do.html

Vu, G. (1995). Nhat Linh trong tien trinh hien dai hoa Van hoc [Nhat Linh in the Process of Modernization of Literature]. Hanoi: Culture Publishing House.

Authors (2000). Phong Hoa ngay nay [Phong Hoa in the Modern Period]. Hanoi: Writers Association Publishing House.

Nguyen, M. T. (2019). Van de dan sinh: mot ban chuong trinh [The Issues of the People’s Livelihood: A Copy of the Program]. Retrieved December 20th, 2020 from http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc/p0/c7/n27652/Van-de-dan-sinh-Mot-ban-chuong-trinh.html


Tình trạng

  • Danh sách trống