TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC DỊCH VỤ MÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG ĐANG CUNG CẤP CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC

Lê Duy Hùng, Trần Thị Thu Thủy, Phạm Xuân Hưởng

Tóm tắt


 

Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và phương pháp xử lí số liệu bằng thống kê toán học nhằm mục đích đánh giá các dịch vụ tư vấn mà người làm công tác tư vấn tâm lí (TVTL) học đường đang cung cấp tại trường đang công tác. Khách thể nghiên cứu là 53 người đang làm công tác TVTL học đường tại các trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Kết quả nghiên cứu cho thấy có 17 dịch vụ mà người làm công tác TVTL cung cấp cho học sinh (HS), bao gồm các vấn đề liên quan đến kĩ năng, học tập – hướng nghiệp và xây dựng các mối quan hệ. Kết quả này gợi ý cho việc xây dựng các chương trình đào tạo bồi dưỡng cho người làm công tác TVTL học đường tại TPHCM nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động này.

 


Từ khóa


người làm công tác tư vấn tâm lí; tự đánh giá; các dịch vụ tư vấn tâm lí học đường

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Australian Psychological Society (2016). The framework for effective delivery of school psychology services: A practice guide for psychologists and school leaders.

California Department of Education (2008). Research on School Counseling Effectiveness. Retrieved August 15, 2008 from http://www.cde.ca.gov/ls/cg/rh/counseffective.asp

Canel, A. N. (2007). Egitimde Rehberlik Hizmetlerinin Yeri ve Onemi (The Place and Importance of Guidance Services in Education). (B. Aydin, Trans.). Rehberlik (117-151). Ankara: Pegem Yayıicilik.

Le, D. H. (2019). Nhu cau tu van huong nghiep cua hoc sinh trung hoc pho thong tai Thanh pho Ho Chi Minh [The need for career counseling of high school students in Ho Chi Minh City]. Doctoral Dissertation in Psychology, Institute of Social Sciences – Vietnam Academy of Social Sciencces.

Minitry of Education and Training (2017). Thong tu 31/2017/TT-BGDĐT huong dan thuc hien cong tac tu van tam li cho hoc sinh trong truong pho thong [Circular 31/2017/TT-BGDDT Guiding the implementation of psychological counseling for high school students]. Hanoi.

National Association of School Psychologists (2010). Standards for the Credentialing of School Psychologists 2010, 2.

Yeşilyaprak, B. (2003). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri [Guidance Services in Education]. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Yuksel-Sahin, F. (2012). School counselors assessment of the psychological counseling and guidance services they offer at their schools. Procedia – Social and Behavioral Sciences 47 (2012), 327-339.


Tình trạng

  • Danh sách trống