QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG LỰC LƯỢNG BÌNH XUYÊN VÀ GIÁO PHÁI LI KHAI CHỐNG CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN CỦA XỨ ỦY NAM BỘ (1955-1957)

Thái Văn Thơ

Tóm tắt


 

Khi cuộc chiến giữa Ngô Đình Diệm với lực lượng Bình Xuyên và các lực lượng giáo phái chống đối diễn ra ở Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ, bằng sự chủ động, sáng tạo, Xứ ủy Nam Bộ đã vận động một bộ phận lực lượng Bình Xuyên và lực lượng giáo phái li khai (Cao Đài, Hòa Hảo) cùng chĩa mũi nhọn đấu tranh chống chính quyền Sài Gòn để giữ gìn, phát triển lực lượng cách mạng. Bằng các phương pháp lịch sử logic, thông qua sự phân tích, đánh giá các tư liệu, kết quả nghiên cứu chỉ rõ những hoạt động tích cực, đúng đắn của Xứ ủy Nam Bộ đối với việc vận động một bộ phận lực lượng Bình Xuyên và các giáo phái li khai trong những năm 1955-1957. Quá trình vận động các lực lượng Bình Xuyên và giáo phái li khai có hiệu quả của Xứ ủy Nam Bộ đã góp phần làm nên thắng lợi của phong trào Đồng Khởi ở Nam Bộ trong những năm 1959-1960, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của lực lượng cách mạng ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh tiếp theo.

 


Từ khóa


lực lượng Bình Xuyên; vận động; lực lượng giáo phái; Xứ ủy Nam Bộ; chính quyền Sài Gòn

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Command of Military Region 9 (1996). Quan khu 9 ba muoi nam khang chien (1945-1975) [Military Region 9 thirty years of resistance war (1945-1975)]. Hanoi: People's Army Publishing House.

Command of Military Region 9 (1998). Quan khu 8 ba muoi nam khang chien (1945-1975) [Military Region 8 thirty years of resistance war (1945-1975)]. Hanoi: People's Army Publishing House.

Communist Party of Vietnam (2002). Van kien Dang toan tap [Complete Party Document], 16. Hanoi: National Political Publishing House.

Council of Southern of Vietnam History Compilation Resistance (2010). Lich su Nam Bo khang chien (1954-1975) [History of The Southern of Vietnam Resistance (1954-1975)], 2. Hanoi: National Political Publishing House.

Department of the War Review B2 (1979). De cuong ti mi Bao cao tong ket kinh nghiem cuoc khang chien chong My cuu nuoc tren chien truong Nam Bo va Cuc Nam Trung Bo (B2) [Outline of the report summarizing the experience of the Anti-American Resistance for national salvation on the battlefields of The Southern of Vietnam and the South Central Region (B2)], 2. Documents archived at Department of Military Science of Military Region 7, symbol VL 1232/2).

Edward, M. (2016). Misalliance: Ngo Dinh Diem, the United State, and the fate of South Vietnam. Hanoi: National Political Publishing House.

Ho Chi Minh National Academy of Politics and Administration, Institute of Party History (2008). Lich su bien nien Xu uy Nam Bo va Trung uong Cuc mien Nam (1954-1975) [History chronicles of The Southern of Vietnam Party Committee and Central Office for South Vietnam (1954-1975)]. Hanoi: National Political Publishing House.

Military Headquarters of Tay Ninh province (1955). Bien ban cuoc hop Tinh uy Tay Ninh ngay 26/12/1955 [Report of the meeting of Tay Ninh Provincial Party Committee dated December 26, 1955]. Documents archived at the Department of Military Science of Tay Ninh province, No. 22/6.

Nguyen, M. D. (1997). Dong bang khu Trung Nam Bo chong My cuu nuoc (1954-1964) [Region Delta of Central Southern of Vietnam against the U.S. for national salvation (1954-1964)], 1. Tien Giang.

Jessica, M. C. (2013). Cauldron of resistance: Ngo Dinh Diem, the United States, and 1950s Southern Vietnam. Ithaca and London: Cornell University Press.

Office of the President of the First Republic (1954-1963). Chuong trinh binh tri mien Tay Nam Viet ngay 12/11/1955 [The pacification program of The Southwest of Vietnam dated November 12, 1955]. Folder: 4004. National Archives Center Number 2, Ho Chi Minh City.

Office of the President of the First Republic (1954-1963). Du an ve viec tai lap an ninh Nam phan trong tinh hinh hien tai [Project on the re-establishment of security in South Vietnam of the current situation]. Folder: 4851. National Archives Center Number 2, Ho Chi Minh City.

Tran, V. G. (1964). Mien Nam giu vung thanh dong [The Southern of Vietnam remained indomitable and resilient], 1, (1954-1960). Hanoi: Social Sciences Publishing House.

The Southern of Vietnam Regional Committee (1957). Bao cao tom tat tinh hinh Hoa Hao [Brief report on Hoa Hao situation]. Folder No.04b/1957. Documents archived at Department of Military Science of Military Region 9, Can Tho City.

The Southern of Vietnam Regional Committee (1959). Bao cao tinh hinh phong trao Nam Bo trong cuoc hoi nghi Trung uong Dang lan thu 15 [Report on the situation of The Southern of Vietnam movement in the 15th Party Central Conference]. Folder No. SK/06. Documents archived at Department of Military Science of Military Region 9, Can Tho City.


Tình trạng

  • Danh sách trống