KHẢO SÁT CÁC THUẬT TOÁN ĐỊNH HƯỚNG KHOA HỌC MÁY TÍNH MÔN TIN HỌC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Phan Tấn Quốc, Phan Thị Kim Loan, Trương Tấn Khoa

Tóm tắt


 

Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được thực hiện từ năm học 2022-2023 đối với bậc trung học phổ thông; trong đó chương trình môn Tin học được thiết kế gồm nội dung cốt lõi và các chuyên đề học tập định hướng nghề nghiệp; hiện tại, yêu cầu cần đạt được của các nội dung cốt lõi và các chuyên đề học tập này được liệt kê ngắn gọn. Các chuyên đề học tập được thiết kế theo hai định hướng Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính; trong đó, định hướng Tin học ứng dụng tập trung vào việc sử dụng các phần mềm thông dụng thiết yếu để nâng cao hiệu suất công việc, tạo cơ hội cho học sinh làm ra sản phẩm số thiết thực phục vụ học tập và cuộc sống; định hướng Khoa học máy tính tập trung phát triển tư duy máy tính, năng lực phân tích bài toán, lựa chọn kiểu dữ liệu và thiết kế thuật toán. Trong bài báo này, chúng tôi khảo sát và chi tiết hóa nội dung các chuyên đề học tập định hướng Khoa học máy tính thuộc Chương trình Tin học lớp 11 bao gồm thuật toán đệ quy, thuật toán chia để trị và thuật toán quay lui; bài báo này nhằm đưa ra một góc nhìn về các thuật toán môn Tin học lớp 11 để các giáo viên trung học phổ thông tham khảo.

   


Từ khóa


thuật toán quay lui; thuật toán nhánh cận; thuật toán chia để trị; thuật toán quy hoạch động; thuật toán sinh; thuật toán tham lam; thuật toán đệ quy

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Anany, L. (2012). Introduction to The design and Analysis of Algorithms. Addison-Wesley, 565pages.

Do, P. T. (2015). Competitive Programming. Hanoi University of Science and Technology.

Ho, S. D., Tran, D. H., Nguyen, X.M., Nguyen, D. N., Nguyen, T. T., & Ngo, A. T. (2014). Informatics 10th grade. Vietnam Education Publishing House, 177 pages.

Ho, S. D., Ho, C. H., Tran, D. H., Nguyen, D. N., Nguyen, T. T., & Ngo, A. T. (2014). Informatics 11th grade. Vietnam Education Publishing House, 144 pages.

Ho, S. D., Ho, C. H., Tran, D. H., Nguyen, D. N., Nguyen, T. T., & Ngo, A. T. Informatics 12th grade. Vietnam Education Publishing House, 136 pages.

Huynh, M. T., Phan, T. Q., & Nguyen, N. D. (2016). Programming techniques. Vietnam National University Publishing House, Ho Chi Minh City, 277 trang.

Jon, B. (2000). Programming Pearls (Second edition). Addison-Wesley, Inc. 283 pages.

Le, M. H. (2012). Lecture on some advanced informatics topics. Hanoi National University of Education, 119 pages.

Ministry of Education and Training (2018). General education program. 32/2018/Circular - Ministry of Education and Training, 1555 pages.

Ministry of Education and Training (2019). Conference documents deployment general education program. Ministry of Education and Training, 1/2019, 90 pages.

Nguyen, D. N. (2013). Data Structures and Algorithms. Hanoi University of Science and Technology Publishing House, 283 pages.

Nguyen, D. N, & Nguyen, T. T. (2009). Discrete math (sixth edition). Vietnam National University Publishing House, Hanoi, 290 pages.

Pham, Q. D., & Do, P. T. (2018). Introduction to Data Structures and Algorithms. Hanoi University of Science and Technology.

Robert, S., & Kevin, W. (2011). Algorithms (fourth edition). Addison wesley, 955 pages.

Steven, H., & Felix, H. (2010). Competitive Programming in National University of Singapore, National University of Singapore, 140 pages.

Tran, H. L. (2018). Applications online in teaching the program for children, University of Science and Technology, The University Of Danang.

Vương, Q. H. (2019), The role of research in Vietnamese education in era 4.0, Phenikaa University, Hanoi.


Tình trạng

  • Danh sách trống