THỰC TRẠNG TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐỊA LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Hồ Thị Thu Hồ, Huỳnh Hoang Khả

Tóm tắt


 

Bài viết nghiên cứu thực trạng tổ chức phát triển năng lực dạy học trải nghiệm (DHTN) cho sinh viên Sư phạm Địa lí ở Trường Đại học Cần Thơ. Các phương pháp nghiên cứu: thu thập, phân tích và chọn lọc tài liệu, khảo sát sinh viên kết hợp phỏng vấn một số giảng viên và sinh viên, quan sát thực tế và phân tích các số liệu thống kê được sử dụng trong bài viết này. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc phát triển năng lực DHTN trong đào tạo giáo viên Địa lí tại Trường Đại học Cần Thơ đã được tổ chức với nhiều biện pháp tích cực như đổi mới phương pháp đào tạo, tích hợp lí thuyết DHTN vào các học phần có điều kiện. Để nâng cao hiệu quả phát triển năng lực này cần nâng cao nhận thức và năng lực giảng viên, mở thêm các học phần rèn luyện, cá nhân hóa học tập, huy động các lực lượng tham gia và tạo động lực học tập, rèn luyện cho sinh viên.

 


Từ khóa


Trường Đại học Cần Thơ; dạy học trải nghiệm; giáo viên Địa lí; năng lực giáo viên

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Association for Experiential Education (n.d.). What is Experiential Education. Retrieved November 10, 2017 from http://www.aee.org/what-is-ee

Caena, F. (2011). Literature review Teachers’ core competences: requirements and development. European Commission.

Chapman, S., McPhee, P., & Proudman, B. (1995). What is Experiential Education? In W. Karen, S. Mitchell & J. J. S.Hunt (Eds.). The Theory of Experiential Education (3 ed., 227-238): Association for Experiential Education.

Hoang, H. B. (2015). Competence and competence-based assessment. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 6(71), 25.

Joplin, L. (1995). On defined experiential educaiton. In W. Karen (Ed.). Theory of experiential educaiton (3 ed.), 469. Asociasion Experiential Educaiton.

Jordan, A., Carlile, O., & Stack, A. (2008). Chapter 14 Experiential and competency based learning Approaches to learning: a guide for teachers.

Nguyen, T. N. P. (2018). Quan diem, chu trinh va dac diem day hoc trai nghiem [Perspectives, cycles and characteristic of experiential teaching]. Today's teaching and learning magazine, (4).

Nguyen, T. N. P., Ho, T. T. H., Huynh, H. K., & Tran, T. K. T. (2018). Phat trien nang luc day hoc trai nghiem sang tao cho sinh vien Khoa Su pham - Truong Dai hoc Can Tho (De tai nghien cuu khoa hoc cap Truong) [Improving the creative experiential education competency for pre-service teachers at School of Education – Can Tho University], 91.

Tran, T. G. (2017). Van dung mo hinh trai nghiem cua David Kolb de xay dung chu trinh hoat đong trai nghiem trong day hoc sinh hoc o truong pho thong [Applying Experiential Learning Kolb’s Model into Disigning “Experiential Learning Cycle” in Teaching Biology in General School]. VNU Journal of Science: Education Research. 33(3), 1-6.
DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.5.3126(2021)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.5.3126.2877(2021)

Tình trạng

  • Danh sách trống