Gửi bài

Gửi bài trực tuyến

Đã có tên đăng nhập/Mật khẩu dành cho Tạp chí Khoa học?
Đến trang Đăng nhập

Quý vị cần tên đăng nhập/Mật khẩu?
Chuyển đến trang Đăng ký

Quý vị cần Đăng ký và Đăng nhập để gửi bài viết trực tuyến và kiểm tra trạng thái biên tập những bài viết mà quý vị đã gửi.

 

Hướng dẫn dành cho Tác giả

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUE J. Sci.) xuất bản dưới dạng tạp chí khoa học đa ngành, truy cập mở và có phản biện. Trước khi nộp bản thảo, vui lòng đọc kĩ Hướng dẫn dành cho tác giả (tải về tại đây) để đảm bảo rằng việc xuất bản bản thảo của bạn được nhanh chóng và hiệu quả. Bản thảo gửi đăng phải được gửi qua Hệ thống Gửi bài Trực tuyến. Bản thảo cần được soạn bằng MS Word 2007 hoặc phiên bản cao hơn, được viết bằng tiếng Anh/ tiếng Việt/ tiếng Pháp hoặc tiếng Trung Quốc. Nội dung chính của bản thảo nên được chia thành các phần riêng biệt, với cấu trúc thường là: Giới thiệu, Nguyên liệu và Phương pháp, Kết quả và Thảo luận và Kết luận.

v Định dạng

Mẫu bản thảo cho một bài viết nghiên cứu bất kì có thể được tải về tại đây. Chúng tôi đề nghị các bản thảo nên tuân theo cấu trúc dưới đây:

  • Tiêu đề bài báo: Tiêu đề của một bài báo không quá 20 từ và cần ngắn gọn, cụ thể, đầy đủ thông tin. Các chi tiết về tác giả: Các tác giả ghi đầy đủ họ tên, cơ quan công tác; tên của các tác giả được phân cách bằng dấu phẩy; cơ quan công tác của từng tác giả (bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh) bao gồm cả tên của cơ quan công tác (hoặc địa chỉ bưu điện), tên tỉnh/thành phố, tên quốc gia, địa chỉ email (tùy chọn); Nếu có nhiều tác giả tham gia vào bài viết, cần nêu rõ tác giả gửi bài/liên hệ. Tác giả gửi bài bắt buộc phải có địa chỉ email. (Lưu ý: Tên của các cơ quan nước ngoài có thể chỉ viết bằng tiếng Anh).
  • Tóm tắt: Bản tóm tắt phải nêu rõ mục đích của việc nghiên cứu và tóm tắt các kết luận quan trọng của bài báo. Thông thường, tóm tắt của bài báo không nên vượt quá 250 từ. Tóm tắt của bài báo được viết bằng ngôn ngữ viết bài (tiếng Việt/ tiếng Pháp/ hay tiếng Trung Quốc) và bằng tiếng Anh. Với các bài báo được viết bằng tiếng Anh, các tác giả cần gửi kèm cả tóm tắt bằng tiếng Việt (trừ khi tác giả liên hệ là người nước ngoài).
  • Từ khóa: có từ 3 đến 8 từ khóa hay cụm từ ngắn có tác dụng được dùng để lập chỉ mục.
  • Giới thiệu: Cung cấp cái nhìn tổng quan ngắn gọn về phạm vi và mức độ liên quan của nghiên cứu, đặc biệt là đối với các thành quả gần đây trong các lĩnh vực liên quan.
  • Vật liệu và phương pháp: Trình bày thiết kế nghiên cứu, loại nghiên cứu, thời gian nghiên cứu, tiêu chí bao gồm/ loại trừ, lựa chọn đối tượng… Mô tả toàn bộ các phương pháp, bao gồm thu thập mẫu, xử lí, phân tích trong phòng thí nghiệm, phép thử thống kê đã được sử dụng để phân tích dữ liệu. Nên sử dụng quy tắc đánh số đối với các tiêu đề / tiêu đề phụ ứng với mỗi mục hoặc phương pháp trong bài. (Ví dụ: 1, 2; 1.1, 2.1; 1.1.1, 2.1.1...).
  • Kết quả và Thảo luận (Mục này có thể được chia thành các mục nhỏ hoặc có thể kết hợp lại thành một mục chung).
  • Kết quả: Trình bày và minh họa các phát hiện một cách khách quan và chính xác, có thể kết hợp với các hình/ bảng số liệu. Trong nội dung chính, hãy mô tả mỗi kết quả có được bởi một đánh giá cụ thể.
  • Thảo luận: Đưa ra lời giải thích cho những kết quả nghiên cứu của bạn và so sánh với các nghiên cứu khác. Tầm quan trọng của phát hiện cần được mô tả rõ ràng. Nếu kết quả của bạn khác với mong đợi, hãy giải thích tại sao lại xảy ra điều đó.
  • Kết luận: Trình bày kết quả của công việc bằng cách diễn giải các phát hiện ở mức vắn tắt hơn so với Thảo luận và bằng cách liên hệ những phát hiện này với nguyên nhân nghiên cứu đã nêu trong phần Giới thiệu
  • Xung đột về quyền lợi: Các tác giả phải tuyên bố tất cả các quyền lợi liên quan có thể dẫn tới xung đột/ tranh chấp. Nếu không có xung đột, các tác giả cũng phải tuyên bố về điều này. Tác giả liên hệ đại diện cho các tác giả chịu trách nhiệm tuyên bố về quyền lợi.
  • Lời cảm ơn: Lời cảm ơn (nếu có) cần được đưa vào cuối bản thảo, trước phần Tài liệu tham khảo. Cần cảm ơn các đơn vị hay cá nhân có đóng góp cho nghiên cứu hay cho việc hoàn thiện bản thảo (với sự cho phép của họ).
  • Tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo trình bày theo chuẩn APA, các tác giả phải có trách nhiệm đảm bảo thông tin trong mỗi tài liệu là đầy đủ, chính xác và tất cả các tài liệu đưa vào phải được trích dẫn trong bài viết.

v Phí xuất bản

Là một tạp trí truy cập mở, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ISSN: 1859-3100) không thu phí truy cập. Lệ phí đăng bài dành để phục vụ các công việc phản biện, biên tập và định dạng để bài báo được xuất bản trực tuyến và độc giả có thể truy cập tự do.

  • Lệ phí với tác giả Việt Nam: 500.000 VNĐ,
  • Lệ phí với tác giả nước ngoài: 30 USD.

 

Danh mục chuẩn bị gửi bài

Trong quá trình nộp bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài nộp của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài nộp có thể bị trả lại cho tác giả nếu không theo những hướng dẫn này.

 1. Bài nộp chưa từng được xuất hoặc chưa từng được gửi cho tạp chí khác (hoặc được giải thích trong Lời bình gửi BTV).
 2. File bài nộp ở định dạng OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect.
 3. Đường dẫn của tài liệu tham khảo được cung cấp, nếu có.
 4. Tài liệu dùng khoảng cách dòng đơn; kích thước font 12 point; chữ in nghiêng thay cho gạch dưới (trừ trường hợp địa chỉ trên Internet); tất cả minh họa, biểu đồ và bảng được đặt ở các vị trí phù hợp trong bài thay vì đặt ở cuối bài viết.
 5. Tài liệu đáp ứng các yêu cầu về phong cách và thư mục được nêu trong Hướng dẫn dành cho Tác giả, ở phần Giới thiệu Tạp chí.
 6. Nếu nộp bài cho một chuyên mục tạp chí có phản biện chuyên gia các hướng dẫn ở mục (Đảm bảo phản biện khuyết danh) đã được tuân thủ.
 

Thông tin cá nhân

Tên và địa chỉ email được nhập vào các mẫu biểu trên tạp chí này chỉ được sử dụng vào các mục đích đã được tuyên bố rõ ràng và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.