Đánh giá về thực trạng kĩ năng mềm của sinh viên một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Huỳnh Văn Sơn

Tóm tắt


Bài viết đề cập vai trò quan trọng của việc trang bị kĩ năng mềm cho sinh viên thông qua việc đánh giá thực trạng kĩ năng mềm của sinh viên một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả thực trạng đòi hỏi phải có những biện pháp cải tiến việc rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên để giúp cho mỗi cá nhân hình thành đạo đức, nhân cách cũng như định hướng nghề nghiệp đúng đắn dựa trên những kĩ năng sống cơ bản phù hợp với yêu cầu xã hội.


Từ khóa


đánh giá; thực trạng; kĩ năng mềm; sinh viên

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Nguyễn Thanh Bình. (2007). Báo cáo tổng kết đề tài: “Xây dựng và thực nghiệm một số kĩ năng sống cơ bản cho học sinh trung học phổ thông”. Mã số B.2007-17-57, Hà Nội.

Nguyễn Thanh Bình, Lê Thị Thu Hà và Trịnh Thúy Giang. (2014). Giáo trình chuyên đề: Giáo dục Kĩ năng sống. Hà Nội: NXB Đại học Sư phạm,

Chu Shiu Kee. (2006). Understanding Life Skills. Báo cáo tại hội thảo “Chất lượng giáo dục và kĩ năng sống”. Hà Nội, ngày 23 - 25/10/2003.

Nguyễn Công Khanh. (2014). Phương pháp giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống. Hà Nội: NXB Đại học Sư phạm,

Huỳnh Văn Sơn. (2012). Phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên các trường đại học sư phạm. Mã số B2012.19.05, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Huỳnh Văn Sơn và Nguyễn Thị Xuân Phương. (2015). Phát triển Kĩ năng sống cho học sinh. Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

UNESCO. (2003). Life skills - The bridge to human capabilities. UNESCO education sector position paper. Draft 13 UNESCO 6/2003.


Tình trạng

  • Danh sách trống