BÀN VỀ HIỆN TƯỢNG DANH TỪ TIẾNG HÁN CHUYỂN HÓA THÀNH ĐỘNG TỪ LÀ TỪ HÁN VIỆT TRONG TIẾNG VIỆT

Phạm Thị Duyên Hồng, Vương Khương Hải

Tóm tắt


 

Dựa trên cơ sở thành quả nghiên cứu về vấn đề danh từ chuyển hóa thành động từ của những học giả đi trước, bài viết chủ yếu thảo luận về sự thay đổi về mặt ngữ nghĩa và chức năng ngữ pháp của danh từ tiếng Hán sau khi chuyển hóa thành động từ là từ Hán Việt tương ứng trong tiếng Việt. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi du nhập vào tiếng Việt, nghĩa biểu vật (nghĩa sở chỉ) của danh từ tiếng Hán đã chuyển sang nghĩa biểu thị hành vi, hoạt động; sau khi chuyển hóa, từ Hán Việt tương ứng của danh từ tiếng Hán bị chuyển hóa cũng mất đi các chức năng ngữ pháp vốn có của danh từ tiếng Hán, chuyển sang thực hiện các chức năng mới của động từ trong tiếng Việt. Tuy nhiên, mức độ chuyển hóa sang động từ tiếng Việt của danh từ tiếng Hán không đồng đều, có từ “chuyển hóa hoàn toàn”, có từ vẫn đang trong quá trình chuyển hóa.

 


Từ khóa


danh từ tiếng Hán; chuyển hóa; từ Hán Việt; động từ

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống