LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP TẠI KIÊN GIANG, VIỆT NAM

Dư Thống Nhất

Tóm tắt


 

 

Lãnh đạo chuyển đổi được xem là một vấn đề quan trọng trong quản lí nguồn nhân lực và nghiên cứu giáo dục theo kinh nghiệm. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về sự lãnh đạo chuyển đổi của hiệu trưởng được nhận thức bởi 655 giáo viên ở các trường tiểu học tại Kiên Giang, năm học 2014-2015. Công cụ nghiên cứu là thang đo TLS được hiệu chỉnh cho phù hợp với bối cảnh giáo dục Việt Nam. Mục đích của nghiên cứu này là xác định mức độ lãnh đạo chuyển đổi của hiệu trưởng trường tiểu học. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng và áp dụng thiết kế nghiên cứu mô tả. Điểm số độ tin cậy cho năm khía cạnh của TLS từ 0,80 đến 0,94 là thỏa đáng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng giáo viên ở các trường tiểu học nhận thấy hiệu trưởng của họ khá thường xuyên thể hiện sự lãnh đạo chuyển đổi. Ngoài ra các yếu tố giới tính, bằng cấp, quy mô trường học và vị trí nhà trường có ảnh hưởng đến nhận thức của giáo viên tiểu học về một số khía cạnh lãnh đạo chuyển đổi của hiệu trưởng. 

 

 

 


Từ khóa


sự lãnh đạo chuyển đổi; hiệu trưởng; trường tiểu học; giáo viên; tỉnh Kiên Giang

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Amoroso, P. F. (2002). The impact of principals' transformational leadership behaviors on teacher commitment and teacher job satisfaction. Unpublished doctoral dissertation, Seton Hall University.

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (2004). Multifactor leadership questionnaire: Manual and sampler set (3rd ed.). Menlo Park, CA: Mind Garden.

Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper and Row.

Creighton, T. (2005). Leading from below the surface. A non-traditional approach to school leadership. Thousand Oaks, California: Corwin Press.

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Retrieved May 14, 2020, from https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=c0Wk9IuBmAoC&oi=fnd&pg=PP2&dq=Discovering+statistics+using+IBM+SPSS+statistics&ots=LbHqLGYB4C&sig=5-_zsvKzO_2hs5miWefDjhOvZi4&redir_esc=y#v=onepage&q=Discovering%20statistics%20using%20IBM%20SPSS%20statistics&f=false

Gkolia, A., Belias, D., & Koustelios, A. (2014). The impact of principals’ transformational leadership on teachers’ satisfaction: evidence from Greece. European Journal of Business and Social Sciences, 3(6), 69-80.

Horn-Turpin, F. D. (2009). A study examining the effects of transformational leadership behaviors on the factors of teaching efficacy, job satisfaction and organizational commitment as perceived by special education teachers. Unpublished doctoral dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University.

Marzano, R. J., Waters, T., & McNulty, B. A. (2005). School leadership that works: From research to results. Alexandria, VA: ERIC.

Robinson, V. M., Lloyd, C. A., & Rowe, K. J. (2008), The impact of leadership on student outcomes: An analysis of the differential effects of leadership types, Educational Administration Quarterly, 44(5), 635-674.

Vieluf, S., Kunter, M., & van de Vijver, F. J. (2013). Teacher self-efficacy in cross-national perspective. Teaching and Teacher Education, 35, 92-103

Wu, M. H. (2010). A study of the relationship among principals’ transformational leadership, teachers’ knowledge management and school effectiveness in elementary schools. Unpublished doctoral dissertation, National Taichung University of Education, Taiwan, (written in Chinese).


Tình trạng

  • Danh sách trống