SỬ DỤNG BÀI TẬP TIẾP CẬN PISA NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Nguyễn Thị Diễm Hằng, Lê Danh Bình

Tóm tắt


 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 xây dựng môn học Khoa học tự nhiên nhằm hình thành và phát triển năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở. Việc xây dựng và sử dụng bài tập tiếp cận PISA để bồi dưỡng năng lực khoa học tự nhiên góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Bài viết này, tập trung trình bày về vấn đề xây dựng, sử dụng bài tập tiếp cận PISA trong dạy học một số chủ đề Hóa học nhằm bồi dưỡng năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở. Ngoài ra, bài báo còn đề cập hiểu biết chung về PISA, năng lực, khung năng lực khoa học tự nhiên, một số công cụ đánh giá năng lực khoa học tự nhiên học sinh trung học cơ sở thông qua bài tập tiếp cận PISA.

 

 


Từ khóa


biện pháp; năng lực khoa học tự nhiên; bài tập tiếp cận PISA

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Cao, T. T., & Pham, T. K. N. (2017). Xay dung bo cong cu danh gia nang luc tim toi nghien cuu khoa hoc cua hoc sinh trung hoc pho thong trong hoa hoc [Building instruments for assessing research competence of secondary school students in the chemistry subject]. Proceedings of international conference of Hanoi National University of Education, 207-217.

Cao, C. G., Le, D. B., & Nguyen, T. D. H. (2019). Xay dung khung nang luc khoa hoc tu nhien cho hoc sinh trung học co so theo tiep can PISA [Building a natural science competence framework for secondary school students according to PISA approach]. Journal of Education, Period 463/2019, 25-29.

Dang, T. O. (editor). (2018). Day hoc phat trien nang luc trong day hoc hoa hoc ơ truong trung hoc co so [Teaching to develop competences in chemistry at secondary school]. Hanoi National University of Education Publishing House.

Mai, S. T. et al. (2019). Huong dan day hoc mon Khoa hoc tu nhien theo chuong trinh giao duc pho thong moi [Instruct the teaching of natural science according the new general education curriculum]. Hanoi National University of Education Publishing House.

Meier, B., & Nguyen, V. C. (2014). Li luan day hoc hien dai – Co so doi moi muc tieu, noi dung va phuong phap day hoc [Mordern teaching theory – Basis of renewing teaching objectives, contents and teaching methods]. Hanoi National University of Education Publishing House.

Ministry of Education and Training (2014). Tai lieu tap huan kiem tra, danh gia trong qua trinh day hoc theo dinh huong tiep can nang luc hoc sinh trong truong trung hoc co so – mon Vat li, Hoa hoc, Sinh hoc [Training test and assessment in teaching according to the approach of students competency in junior high school – Physics, chemistry, biology]. Hanoi.

Ministry of Education and Training (2015). Tai lieu tap huan PISA 2015 va cac dang cau hoi do OECD phat hanh trong linh vuc khoa hoc [2015 PISA training and question types published by OECD in the scientific field]. Hanoi.

Ministry of Education and Training (2018). Chuong trinh giao duc pho thong- chuong trinh tong the [General education program – Master program issued together with Circular No.32/2018/TT-BGDĐT December 26, 2018 of the Minister of Education and Training].

Nguyen, C. K. (editor) (2016). Kiem tra va danh gia trong giao duc [Tests and assessements in education]. Hanoi National University of Education Publishing House.

Nguyen, T. D. H., & Cao, C. G. (2019). Mot so bien phap boi duong giao vien day mon khoa hoc tu nhien theo chương trinh giao duc pho thong moi [Some measures to foster teachers in teaching natural science according to the new general education program]. Proceedings of intenational conference of Vinh University, Vinh University, 142-147.

Nguyen, T. D. H., Cao, C. G., & Le, D. B. (2019). Thuc trang hieu biet ve nang luc hoc sinh khoa hoc tu nhien cua hoc sinh trung hoc co so [Situation of developing natural science competence for junior school students – the view from the teacher]. Journal of Science, Vinh University, period 48/1B/2019, 14-20.

http://tapchimoitruong.vn

http://www.oecd.org/pisa/test


Tình trạng

  • Danh sách trống